Olycksfall vid hemarbete kräver ett mer direkt samband med arbetet

Nu har en gräns vid olyckor i samband med hemarbete dragits och den gäller oavsett om hemarbetet är frivilligt eller beordrat.

 För att olycksfall ska utgöra en arbetsskada krävs att det finns ett samband mellan arbetet och olyckan.  Sambandet är sällan ett problem vid arbete på en arbetsplats. I de fallen är bedömningen mer generös och man kräver inte att händelsen har sin grund i en för arbetet typisk fara, även om det finns vissa undantag för situationer som inte har något egentligt samband med arbetet. Även olycksfall som inträffat utanför arbetsplatsen kan vara en arbetsskada om arbetstagaren utfört något i arbetsgivarens intresse.

 Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har funnit att kraven på samband mellan arbete och olyckan bör ställas högre när olycksfallet inträffar under hemarbete jämfört med en olycka som inträffar på arbetsplatsen, eftersom den försäkrade befinner sig i hemmet oavsett om denne arbetar eller inte.  Vid hemarbete finns privata förhållanden som kan förorsaka olyckor, som egendom och familjemedlemmar eller husdjur. Det saknas också en tidsmässig uppdelning mellan arbetsliv och privatliv, då man dels befinner sig där hela tiden och dels kan varva arbetsuppgifter med privata sysslor. Det finns grund för att vara mer restriktiv vid olyckor i hemmet och det krävs att skadan har inträffat när den försäkrade utför sitt arbete. Det ska också vägas in vad som orsakat olyckan. Om olyckan till övervägande del har sin grund i privatlivet saknas nödvändigt samband mellan arbete och olycka.

 Det ena målet i HFD gäller en man som skulle sätta tillbaka strömkabeln till datorn som lossnat, varvid han blev skallad av sin son som lekte under skrivbordet. Mannen skadades när han arbetade vid datorn, men olycksfallet var huvudsakligen orsakat av att han sammanstötte med sin sons huvud. Det andra målet gäller en kvinna som blev skallad av sin hund i samband med att hon reste sig från sitt skrivbord för att ställa sin kaffekopp i köket för sedan gå ut med sin hund. Olyckan inträffade således inte när hon utförde sitt arbete. 

 HFD mål nr 441-22 och 3335-22

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt