Olycksfall eller ej? Olika bedömning av AFA respektive förvaltningsrätten.

En pappersarbetare skulle år 2010 åtgärda ett driftavbrott vid en rullmaskin. Han stod vid sidan av maskinen och drog med båda händerna i pappret, som oväntat gick av på ett annat ställe än beräknat. Han fick en sido- och vridrörelse som inte var planerad eller förutsedd. Hans axel hoppade då ur led.

AFA:s Omprövningsavdelning ansåg inte att det var ett olycksfall. Senare kunde ärendet prövas av Försäkringskassan som inte heller ansåg att olycksfall förelåg och inte heller att efterföljande upprepade axelluxationer berättigade honom till livränta.

I en dom meddelad den 6 november 2015 gör Förvaltningsrätten i Härnösand en annan bedömning. Man bedömer att händelsen år 2010 var ett olycksfall i arbetet. Enligt förvaltningsrätten har pappersarbetaren råkat ut för en plötslig, oväntad och oförutsedd händelse, vilket är ett olycksfall i arbetskadelagstiftningens mening. Förvaltningsrätten konstaterar också att efterföljande luxationer som skett på arbetet men även på fritiden är följdskador.

Domen överklagades av Försäkringskassan till Kammarrätten i Sundvall som inte meddelade prövningstillstånd.

Begreppet ”olycksfall” har ofta en delvis annan betydelse i privata försäkringsavtal. AFA Trygghetsförsäkring brukar dock ange att man följer arbetsskadelagstiftningens begrepp. I Högsta förvaltningsdomstolens domar och i litteraturen kan man finna ledning hur man ska tolka begreppet. Olycksfallet har beskrivits på exakt samma sätt hos AFA:s Omprövningsavdelning som hos förvaltningsrätten.

Pappersarbetaren företräddes av LO-TCO Rättskydd AB efter att Pappers beviljat sin medlem rättshjälp. Ombud var Tom Aspengren, 08-6766348.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt