Olycka under lunch på kurs godkänns som arbetsskada av Regeringsrätten

Regeringsrätten har i en dom meddelad den 20 oktober 2010 fastslagit att ett olycksfall som skedde under lunchtid är att se som ett olycksfall i arbetet.

En bilmekaniker deltog i en internatkurs som var schemalagd, organiserad och bekostad av arbetsgivaren. I samband med en gemensam lunch råkade en arbetskamrat med sin armbåge slå till det glas som mannen höll på att dricka ur, varvid mannens ena framtand skadades. Den aktuella kursgården var belägen 6 km från närmaste samhälle och det fanns därför inte möjlighet att inta måltiden på annat ställe. Lunchen skedde vidare under betald arbetstid och att det var obligatoriskt att delta i denna.

Mannen ansökte om ersättning för tandvårdskostnader enlig lagen om arbetsskadeförsäkring. Försäkringskassan avslog hans ansökan då man ansåg att händelsen inte hade ett sådant samband med arbetet som bilmekaniker att den var att se som ett olyckfall i arbetet. Försäkringskassan menade att den aktuella lunchen inte hade särskild anknytning till arbetet, utan att det snarare rörde sig om intagande av föda och social samvaro. Länsrätten ansåg dock att mannen hade rätt till ersättning, medan kammarrätten gick på Försäkringskassans linje.

Regeringsrätten fäster i sin dom vikt vid att den aktuella lunchen ingick som ett led i den internatkurs som mannen deltog i och anser därför att olycksfallet var att se som ett olyckfall i arbetet. Bilmekanikern hade beviljats rättshjälp av IF-Metall och företräddes av förbundsjurist Linda Wallin på LO-TCO Rättsskydd.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt