Oenigt om grad av arbetsförmåga

LO-TCO Rättsskydd har som ombud för en medlem i fackförbundet Svenska Pappersindustriarbetareförbundet delvis vunnit framgång i ett mål om sjukpenning i Kammarrätten i Jönköping. Mannens smärtproblematik bedöms ge rätt till halv sjukpenning, men en skiljaktig domare vill bevilja hel sjukpenning.

Medlemmen hade fått sin ansökan om hel sjukpenning avslagen av Försäkringskassan. Förvaltningsrätten upphävde Försäkringskassans beslut och förklarade att mannens arbetsförmåga hade varit nedsatt med en fjärdedel under perioden augusti 2013 – januari 2014.

Kammarrätten anser att utredningen ger stöd för att mannen, förutom svårigheter att använda höger hand, har haft bristande uthållighet, behov av att ta pauser i arbetet och arbeta i egen takt till följd av sin smärtproblematik. Hans arbetsförmåga har därför inte kunnat tas tillvara i full eller närmast full omfattning.

I praxis har fastslagits att ett normalt förekommande arbete är ett arbete som innebär krav på normal prestation där ringa eller ingen anpassning kan väntas förekomma med hänsyn till funktionshinder eller medicinska besvär hos en arbetstagare.

Mannen arbetsprövade med anpassade arbetsuppgifter under tre månader men han uppnådde endast undantagsvis fyra timmars arbete. Trots anpassade uppgifter på halvtid var mannen tvungen att avbryta arbetet och gå hem på grund av smärtor och han var även sjukskriven under ett par veckor.

Kammarrätten anger att arbetet, trots anpassning, möjligen innehållit arbetsmoment som varit olämpliga utifrån hans problematik och menar att han därmed inte har gjort sannolikt att han är berättigad till mer än halv sjukpenning.

En skiljaktig domare anför att den tid mannen kan arbeta ska hans arbetsförmåga kunna tas till vara i full eller närmast full omfattning, i ett arbete med krav på normal prestation, där ringa eller ingen anpassning har gjorts med hänsyn till hans besvär. Mannen har sådana medicinska besvär att han saknar arbetsförmåga i denna mening, och har rätt till hel sjukpenning.

Medlemmen hade beviljats rättshjälp av sitt fackförbund. Eventuella frågor om målet besvaras av förbundsjuristen Anne Rajmic, 08–676 63 21, anne.rajmic@fackjuridik.com

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt