Nyhetsbrev nr 3/2014

Välkommen till LO-TCO Rättsskydds nyhetsbrev! Vi planerar att komma ut med fyra nyhetsbrev om året, och du har fått det därför att du antingen är angiven som kontaktperson hos oss eller har anmält att du vill få det. Sprid det gärna vidare!

Glöm inte att du kan prenumerera på all information vi lägger ut i vårt pressrum, genom att gå in på vår hemsida och anmäla dig under fliken pressrum.

Vill du slippa fler utskick, eller har du en kollega som vill ha nyhetsbrevet, skicka ett mejl till

Angelin.olssondegroat@fackjuridik.com

Hindrande av skyddsombud? AD 2014 nr 48

Svenska Elektrikerförbundet (förbundet) stämde Midroc Electro Aktiebolag (arbetsgivaren) och EIO för brott mot arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen. Arbetsgivaren hade enligt förbundet inte bedrivit ett aktivt arbetsmiljöarbete eller samverkat med utsedda skyddsombud på det sätt som arbetsmiljölagen kräver. Detta utgör enligt förbundet ett s.k. hindrande av skyddsombud för vilket skadestånd ska betalas.

Arbetsdomstolen håller inte med förbundet. En av tvistefrågorna menar domstolen inte hade förhandlats mellan parterna innan talan väcktes i Arbetsdomstolen. Den delen av talan avvisas och prövas inte alls av domstolen.

Förbundet menade att bolaget var skyldigt att samråda med skyddsombudet inför beslut om inköp av arbetsfordon till bolaget. Men Arbetsdomstolen anser att frågan om val av fordon till bolaget inte beslutades på det i tvisten aktuella arbetsstället utan på ett annat ställe i bolagets organisation. Då tillhörde enligt domstolen inte den frågan skyddsombudets skyddsområde. Därför har arbetsgivaren i denna del inte gjort sig skyldig till ett hindrande av skyddsombud.

Förbundet ansåg också att bolaget inte samarbetade tillräcklig med skyddsombudet. Arbetsdomstolen finner dock att eftersom förbundet inte har pekat på att man bett arbetsgivaren att vidta någon viss åtgärd som arbetsgivaren struntat i och inte heller pekat på konkreta åtgärder som bolaget självmant borde ha vidtagit, så har bolaget inte heller i detta avseende hindrat skyddsombudet från att fullgöra sitt uppdrag.

Ombud för Elektrikerförbundet var förbundsjurist Anne Alfredsson, LO-TCO Rättsskydd AB.

_________________________________________________________________________________

Lärare fick behålla jobbet, AD 2014 nr 46

I samband med att en kommun sade upp ett avtal om att driva en skola blev bl.a. två lärare uppsagda av det bolag som tidigare drivit verksamheten. Lärarförbundet valde att väcka talan mot bolaget om ogiltighetsförklaring av uppsägningarna och ingick sedan en förlikning med innebörden att parterna var överens om att det efter ett visst datum inte längre förelåg några anställningsavtal mellan parterna. Verksamheten kom därefter att övertas av kommunen.

Kommunen meddelade att de aktuella lärarna inte hade en anställning, då det enligt kommunen inte skett en övergång av verksamhet enligt 6 b § LAS och i andra hand att anställningarna i vart fall genom den ovan nämnda överenskommelsen upphört innan övergången skedde. Lärarförbundet menade att anställningarna övergått enligt LAS och att kommunen därför avskedat lärarna och väckte talan i AD om ogiltigförklaring.

Arbetsdomstolen fann att det skett en övergång av verksamhet enligt LAS. Den i målet intressantaste frågan blev då om lärarna alltjämt var anställda när verksamhetsövergången skedde eller om de skulle anses ha avslutat sina anställningar i och med förlikningen.

AD konstaterar att det på förhand kan vara mycket svårt att göra en juridisk korrekt bedömning av om en verksamhetsövergång enligt LAS kommer att ske eller inte. I en sådan situation har parterna olika intressen – överlåtaren ett intresse av att veta om hen har anställda kvar efter att en verksamhet eller del av verksamhet har överlåtits och arbetstagarna av att veta att de kan göra anspråk på fortsatt anställning hos förvärvaren, om de inte önskar kvarstå i sin anställning hos överlåtaren. AD konstaterar vidare att rättsläget om arbetstagare måste ogiltigförklara en uppsägning redan hos överlåtaren eller kan avvakta en eventuell uppsägning eller avsked hos överlåtaren inte är fullt klarlagt.

AD finner att det står klart att syftet med den aktuella förlikningen inte har varit att ta ställning till om de aktuella anställningarna ska övergå till förvärvaren utan endast att klarlägga att arbetstagarna inte gjorde anspråk på fortsatt anställning hos överlåtaren. Då reglerna om verksamhetsövergång är tvingande har parterna inte genom sin uppgörelse kunnat försämra arbetstagarnas rätt. Avskedandena har därför ogiltigförklarats.

Det måste dock konstateras att rättsläget vad avser frågan om arbetstagaren måste ogiltigförklara en uppsägning hos överlåtaren för att kunna göra anspråk på en anställning hos förvärvaren fortfarande är oklar.

 

Andelen prövningar av arbetsskada har minskat kraftigt

I ett pressmeddelande har Försäkringskassan presenterat statistik om antal ärenden där arbetskadelivränta prövats. http://www.forsakringskassan.se/press/pressmeddelanden/pressmeddelande_2014/arbetsskadeforsakringen_fakta_statistik

Andelen godkända skador har ökat på senare år och nu är beviljandegraden 55 % i de fall där arbetsskada och rätt till livränta prövas.

Samtidigt kan vi konstatera att antalet personer som ansöker om livränta minskat kraftigt. Statistiken visar att år 2005 prövades 19.857 ärenden om arbetsskada. År 2013 prövades bara 2.562 ärenden, en marginell ökning sedan år 2012. Alltså har antalet prövade ärenden minskat med 87 % på bara nio år!

Vi tror inte att minskningen beror på bättre arbetsmiljö i första hand, utan en uppgivenhet inför systemet. Därför fortsätter vi att erbjuda gratis information under två timmar till fackförbunden lokalt, regionalt eller centralt om arbetsskadeförsäkringen. Alternativt kan vi ge information om sjukförsäkringen.

En jurist från oss kan då medverka i samband med att förbundet anordnar en konferens eller liknande för sina medlemmar eller fackliga företrädare. Vi informerar om våra erfarenheter, vad man bör tänka på när man söker ersättning, pågående utredningar, rapporter m.m. Kontakta Claes Jansson, claes.jansson@fackjuridik.com om ni är intresserade.

Nytt förslag om registerutdrag

I Statens offentliga utredningar SOU 2014:48 Registerutdrag i arbetslivet, föreslås ett generellt förbud mot att arbetsgivaren får efterfråga utdrag ur polisens belastningsregister utan författningsstöd. Förbudet ska gälla både att begära att någon visar upp ett registerutdrag och att begära att ett sådant överlämnas. Av den föreslagna lagen framgår att förbudet är tänkt att gälla arbetstagare, den som söker arbete, söker eller fullgör praktik och den som utför arbetet som inhyrd eller inlånad arbetskraft. Lagen blir tvingande och sanktionerad med skadestånd för kränkningen som har inträffat. Läs mer på regeringens hemsida: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/243101

Aktiva åtgärder mot diskriminering

I SOU 2014:41 Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering föreslås en utvidgning av reglerna om aktiva åtgärder till att gälla samtliga sju diskrimineringsgrunder. 

Förslaget innehåller också en definition av begreppet aktiva åtgärder i lagtexten. En skyldighet att använda en arbetsmetod enligt vilken arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas – ett systematiskt arbete med aktiva åtgärder införs i diskrimineringslagen. Det systematiska arbetet ska bedrivas i samverkan med arbetatagarna. Arbetsgivaren är fortfarande skyldig att lämna information till arbetstagarorganisationer till vilken arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal. Reglerna om lönekartläggning behålls i huvudsak oförändrade men blir en del av det systematiska arbetet med aktiva åtgärder och det föreslås att lönekartläggning ska genomföras varje år. 

Den nuvarande ordningen, som innebär att Nämnden mot diskriminering kan besluta om vitesförläggande avseende brister i skyldigheten att arbeta med aktiva åtgärder, föreslås bli ändrad så att det i stället är DO som får rätten att utfärda vitesförläggande rörande skyldigheten att bedriva ett systematiskt arbete med aktiva åtgärder.

Läs mer om förändringarna på regeringens hemsida: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/242515

Anmäl dig till höstens seminarier!

Varje termin anordnar vi ett antal seminarier som är öppna för fackligt förtroendevalda på olika nivåer. De är alltid lika populära, och vi rekommenderar att man anmäler sig i tid, då platsantalet är begränsat. Kursledare är våra egna jurister, priset är 2900 kr + moms för ett endags-seminarium och vi håller till i en centralt belägen lokal i Stockholm. Här är höstens utbud:

23 oktober       Övergång av verksamhet

5 november     Så får vi framgång i arbetsskadeärendena

19 november   Att driva sjukförsäkringsärenden

3 december     Att driva en arbetsrättslig tvist

9 december     Arbetstagares kritikrätt, yttrandefrihet och personliga integritet

Anmäl dig på vår hemsida www.fackjuridik.com under fliken ”Seminarier”.

Vi vill också påminna om att vi kan komma ut till er och hålla en skräddarsydd kurs för just era behov!

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt