Nyhetsbrev nr 2/2016

Välkommen till LO-TCO Rättsskydds nyhetsbrev! Vi planerar att komma ut med fyra nyhetsbrev om året, och du har fått det därför att du antingen är angiven som kontaktperson hos oss eller har anmält att du vill få det. Sprid det gärna vidare!

Glöm inte att du kan prenumerera på all information vi lägger ut i vårt pressrum, genom att gå in på vår hemsida och anmäla dig under fliken pressrum.

Vill du slippa fler utskick, eller har du en kollega som vill ha nyhetsbrevet, skicka ett mejl till angelin.olssondegroat@fackjuridik.com

Årets seminarier i Almedalen

Vi dyker som vanligt upp i Almedalen med ett seminarium för varje enhet. Båda kommer att äga rum i Ljusgården på SCORE Bar & Restaurant, Hamnplan 5 i Visby.

Arbetsrättsenhetens seminarium heter Ska man inte kunna leva på sin lön? måndagen den 4 juli klockan 09:45 – 10:45.

Många arbetsgivare väljer numera att inte säga upp sina anställda helt utan drar istället ned antalet timmar för alla eller vissa anställda, så kallad hyvling. De som drabbas arbetar ofta i yrken där lönen redan från början är låg. Är det fritt fram att göra så och är det rimligt? Våra jurister redogör för rättsläget och för de tvister vi har. Sedan kommer representanter för fack och arbetsgivare att redogöra för hur de ser på problemet. Ska man kunna leva på sin lön eller är vi på väg mot en arbetsmarknad där arbetstagarna måste ha flera jobb för att kunna försörja sig?

Försäkringsrättsenhetens seminarium heter Rehabiliteringen – ett ständigt sorgebarn, tisdagen den 5 juli 12:15-13:15. Under detta seminarium kommer representanter för olika aktörer i rehabiliteringsprocessen att diskutera hur ansvaret ser ut och hur det borde se ut, vilka åtgärder som forskarna anser är effektiva och vad som kan göras för att den enskilde ska få så bra rehabilitering som möjligt och undvika att hamna mellan stolarna.

Varmt välkomna till LO-TCO Rättsskydd i Almedalen!

Måleribolag bundet av kollektivavtal

Svenska Målareförbundet stämde ett handelsbolag i Arbetsdomstolen och gjorde gällande att bolaget var bundet av hängavtal. Bolaget höll inte med, eftersom endast en av bolagsmännen hade skrivit på hängavtalsförbindelsen. Arbetsdomstolen bedömde att bolaget hade agerat på ett sådant sätt att ett kollektivavtal hade kommit till stånd, bland annat genom att bolaget vid flera tillfällen betalat hängavtalsavgiften och även ersättningar enligt kollektivavtalet utan invändning. Arbetsdomstolen ansåg också att förbundets medlem hade varit tillsvidareanställd och att hon därför hade rätt till semesterersättning när hon var sjukskriven och föräldraledig. Förbundsjurist Henric Ask var ombud för förbundet i AD 2016 nr 22.

Varning efter glömt tjänstevapen

En polisman tilldelades en varning enligt lagen om offentlig anställning (LOA) efter att han glömt sitt tjänstevapen med ammunition på en bänk i polisens omklädningsrum. Polisförbundet menade att omständigheterna talade för att polismannen inte skulle tilldelas en varning. Vapnet glömdes inom polisens skalskydd dit allmänheten inte har tillträde och det skedde efter ett mycket ansträngande arbetspass strax efter klockan 02 på natten. Arbetsdomstolen fann i sin dom 2016 nr 20 att varningen inte skulle undanröjas då det ändå funnits en beaktansvärd risk att vapnet skulle kunnat komma i orätta händer. Ombud för förbundet var förbundsjurist Susanna Kjällström.

Nya utstationeringsregler

I Ds 2016:6 föreslås nya regler som bl.a. innebär att en utstationerad arbetstagare ska ha rätt till arbets- och anställningsvillkor enligt ett kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden av i förhållande till en svensk arbetstagarorganisation. Detta oavsett om arbetstagaren är medlem i den avtalsslutande arbetstagarorganisationen eller inte. Rätten ska gälla för den tid som en utstationering pågår eller har pågått och för arbete som kollektivavtalet är tillämpligt på. Rättigheten ska gälla samtliga arbets- och anställningsvillkor enligt kollektivavtalet utan begränsning. Förslaget innehåller också förslag om ett entreprenörsansvar inom bygg- och anläggningsbranschen. Ansvaret innebär att en entreprenör (uppdragsgivare) kan hållas ansvarig för lön till en arbetstagare hos en underentreprenör. Det ska gälla lön för arbete i underentreprenaden och ska bara gälla i förhållande till utstationerade arbetstagare.

Entreprenörsansvaret innebär att arbetstagaren ska kunna rikta krav mot en entreprenör högre upp i en entreprenadkedja utan att först ha försökt få betalt av arbetsgivaren.

LO-TCO Rättsskydd representerat i Arbetsskadeförsäkringsutredningen

Enhetschef Claes Jansson på Rättskyddet ska ingå i den referensgrupp som Arbetskadeförsäkringsutredningen tillsatt. Förutom utredarna består gruppen i övrigt av representanter från Svenskt Näringsliv, AFA, Stockholms universitet, Kammarrätten i Stockholm, Arbets-och miljömedicin, SBU, Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket och Inspektionen för socialförsäkringen. Claes Jansson, claes.jansson tar gärna mot synpunkter på vad som är särskilt viktigt att ta upp med utredarna.

Har Försäkringskassan och domstolarna stöd för sin tillämpning av sjukförsäkringen?

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) har gett ut rapporten ”Arbetet och arbetsmarknad i sjukförsäkringen” (2016:6). Författare är professor Ruth Mannelqvist, läkaren och universitetslektorn Berndt Karlsson och professor Bengt Järvholm.

http://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2016/r-2016-06-arbete-och-arbetsmarknad-i-sjukforsakringen.pdf

Författarna har studerat de rättsliga begreppen ”arbete” och ”arbetsmarknad” i sjukförsäkringen och hur dessa tillämpas. Som underlag för sin gransking har man bl.a. haft domar från fyra förvaltningsrätter och beslut från Försäkringskassan. Slutsatsen är att det finns en risk för bristande rättssäkerhet i sjukförsäkringen. Samstämmigheten är bristfällig mellan den rättsliga regleringen och de normer som myndigheterna anger. Myndigheter och domstolar diskuterar inte begreppen arbete och arbetsmarknad, utan i stället blir Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd om rekommenderade sjukskrivningstider avgörande.

I rapporten anser författarna också att det saknas rättsligt stöd för att använda den s.k. DFA-kedjan (diagnos, funktionsförmåga och aktivitetsbegränsning) och konstaterar att Socialstyrelsens beslutsstöd inte är anpassat till de rättsliga begreppen.

Slutligen ifrågasätter man varför Försäkringskassan och domstolarna inte använder sig av Högsta förvaltningsdomstolens praxis, t.ex. de kriterier som angavs i rättsfallet RÅ 2008 ref 15. Där angavs bl.a. följande kriterier för de aktuella begreppen:

  1. det ska röra sig om ett vanligt arbete på arbetsmarknaden,
  2. den försäkrades arbetsförmåga ska kunna tas tillvara i full eller närmast full omfattning,
  3. arbetet ska innebära krav på normal prestation,
  4. arbetet ska inte kräva någon anpassning, annat än möjligtvis i ringa omfattning.

Förslag om hälsoväxling för aktivare rehabilitering i långa sjukfall.

Regeringen har presenterat ett förslag ”Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning” (Ds 2016:8). Förslagen är nu ute på remiss. Regeringen föreslår att arbetsgivare ska betala 25 procent av sjukpenningkostnaderna för anställda vars sjukskrivning överstiger 90 dagar. Samtidigt sänks arbetsgivaravgifterna med 0,16 procentenheter.

De arbetsgivare som har låg långtidssjukfrånvaro kommer att gynnas av modellen i och med sänkningen av avgiften, medan arbetsgivare med relativt hög sjukfrånvaro kommer att få ökade kostnader. Det beräknas att sänkningen av arbetsgivaravgifter jämfört med det föreslagna kostnadsansvaret totalt kommer att innebära en minskning av statens intäkter med 71 miljoner. Förhoppningen är att det ökade incitamentet för enskilda arbetsgivare att påverka kostnaderna för sjukfrånvaron ska leda till att ökningen av sjuktalen bryts och att statens utgifter för sjukförsäkringen på sikt kan minska.

Utsatta grupper som beviljats vissa typer av anställningsstöd ska undantas från förslagen och småföretag ska få ett fribelopp om 33 500 kr/år, vilket motsvarar snittersättningen för en anställd med ett års sjukskrivning. I förslaget ligger också ett erbjudande till parterna på arbetsmarknaden. Om man senast i augusti kommer överens om en lösning som ger motsvarande resultat som den förslagna hälsoväxlingen för att minska ohälsan är regeringen beredd att inte gå vidare med den förslagna lagstiftningen.

Olycksfall eller inte?

En medlem i IF Metall arbetade med att manuellt justera bockning av rör. Under arbete vid en tillfälligt placerad och ergonomiskt dåligt utformad arbetsstation krasade det till i handleden och medlemmen blev därefter sjukskriven under en lång tid. Han anmälde det som olycksfall i arbetet, vilket vanligtvis kräver en plötslig och onormal händelse. AFA prövade om situationen var ett olycksfall eller inte och kom fram till att det var fråga om en planerad handling som utfördes på det sätt han tänkt sig. Därför kunde det inte heller vara ett olycksfall och skadan kunde inte prövas som arbetsskada av AFA. Medlemmen gick vidare till Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar som, tvärtemot AFA, ansåg att det var ett ovanligt ansträngande händelseförlopp under onormala förhållanden. Nämnden ansåg därför att det var fråga om ett olycksfall och att försäkringen täckte händelsen. Ombud för medlemmen var förbundsjurist Styrmir Olafsson.

Rensa skrivbordet idag!

Vi håller öppet hela sommaren. Men vi har en mycket begränsad bemanning veckorna 29 – 31.

Vi är tacksamma om ni skickar in ärenden så snart som möjligt och inte väntar till efter midsommar med att ”rensa skrivborden” inför semestrarna.

Vi vet också av erfarenhet att det ibland kommer in dåligt utredda ärenden strax före semestern där fristerna är på väg att löpa ut. Det är då ofta svårt för oss att nå någon som vet något om ärendet. Ibland tvingas vi stämma eller överklaga för säkerhets skull för att inte missa frister. Det vållar onödigt arbete och kostnader om det senare visar sig att ärendet aldrig borde ha drivits.

Viktigt om e-post

Vi har inte möjlighet att bevaka juristernas e-post under sommarsemestrarna. Skicka därför inte viktiga handlingar via e-post utan att förvissa er om att de når fram till mottagaren.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt