Nyhetsbrev nr 2/2014

Välkommen till LO-TCO Rättsskydds nyhetsbrev! Vi planerar att komma ut med fyra nyhetsbrev om året, och du har fått det därför att du antingen är angiven som kontaktperson hos oss eller har anmält att du vill få det. Sprid det gärna vidare!

Glöm inte att du kan prenumerera på all information vi lägger ut i vårt pressrum, genom att gå in på vår hemsida och anmäla dig under fliken pressrum.

Vill du slippa fler utskick, eller har du en kollega som vill ha nyhetsbrevet, skicka ett mejl till

Angelin.olssondegroat@fackjuridik.com

Rensa skrivbordet idag!

Vi håller öppet hela sommaren, men veckorna 29-31 har vi mycket begränsad bemanning. Så om du jobbar på ett förbund som anlitar oss, skicka ärenden så snart som möjligt och vänta inte till efter midsommar med att ”rensa skrivbordet”!

Tänk också på att inte skicka viktiga handlingar via e-post om du inte förvissat dig att mottagaren finns på plats hos oss. Vi har inga möjligheter att bevaka juristernas e-post under sommarsemestrarna.

 Förändringar i arbetsmiljölagens sanktionssystem
 
 Från och med den 1 juli 2014 ändras arbetsmiljölagens sanktionssystem, då sanktionsavgifter i stor utsträckning ersätter de tidigare straffsanktionerna. Nästan alla bestämmelser i 8 kapitlet arbetsmiljölagen ändras. Motivet för förändringen är att förenkla och effektivisera sanktionssystemet för en bättre arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverket får i större utsträckning än tidigare rätt att föreskriva sanktionsavgifter och Arbetsmiljöverket ska bestämma vilka föreskrifter som ska ha avgift samt kriterierna för dem och hur de ska differentieras.

Bestämmelserna om sanktionsavgift finns i 8 kapitlet 5-10 §§ arbetsmiljölagen. Arbetsgivare som bryter mot en föreskrift med sanktionsavgift kan åläggas att betala mellan 1 000 och 1 000 000 kronor. Storleken på avgifterna bestäms utifrån dels överträdelsens art och vilken risk ett regelbrott medför, dels hur många sysselsatta som utsätts för risken. Både anställda och inhyrda räknas som sysselsatta och det saknar betydelse om de arbetar hel- eller deltid.

Straffsanktionen i samtliga föreskrifter från Arbetsmiljöverket som tidigare varit direkt straffsanktionerade tas bort från och med den 1 juli 2014 och har i många fall ersatts av sanktionsavgift. I de fall straffsanktionen inte har ersatts av sanktionsavgift, så kan föreskriften endast drivas genom med hjälp av föreläggande eller förbud.

Det är arbetsgivaren, antingen som fysisk eller juridisk person, som blir skyldig att betala sanktionsavgiften som tillfaller staten. För att avgift ska kunna tas ut krävs inte att överträdelsen skett uppsåtligen eller av vårdslöshet, vilket är en förutsättning för att någon ska kunna dömas till straffansvar. Sanktionsavgift kan alltså tas ut utan att det först måste konstateras vem som är skyldig till förseelsen, däremot får avgift inte tas ut för en gärning som omfattas av ett föreläggande eller förbud enligt 7 kapitlet 7 § arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljöverket kan förelägga arbetsgivare att betala den av myndigheten fastställda sanktionsavgiften. Om avgiftsföreläggandet inte godkänts inom utsatt tid ansöker verket hos förvaltningsrätten om att sanktionsavgiften ska tas ut. Godtas föreläggandet får det samma betydelse som en lagakraftvunnen dom.

Regler finns fortfarande kvar i begränsad omfattning i arbetsmiljölagen om straffansvar. Arbetsmiljöverkets rätt att meddela föreläggande och förbud med eller utan vite finns också kvar.

 

Höjning av ansökningsavgifter till tingsrätten

Från den 1 juli 2014 kommer ansökningsavgifterna till allmän domstol att höjas rejält. För vanliga tvistemål och ansökan om konkurs kommer avgiften att vara 2 800 kr per mål och för s k förenklade tvistemål, som rör värden under ett halvt basbelopp, blir den nya avgiften 900 kr. För mål som inletts som ett betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten kommer en tilläggsavgift att tas ut motsvarande mellanskillnaden mellan ansökningsavgifter hos kronofogdemyndigheten och ansökningsavgiften i allmän domstol. För mer information se förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna.

 

Rapport om Försäkringskassans arbetsförmågeverktyg

Försäkringskassan lämnade den 30 april 2014 en rapport med fokus på att utvärdera effekterna av införande av ett arbetsförmågeverktyg.

Våren 2013 gav regeringen Försäkringskassan i uppdrag att bedriva en pilotverksamhet för vidareutveckling av metoder och verktyg för bedömning av arbetsförmåga efter att en försöksverksamhet pågått sedan 2011. Kritik mot bedömningsmetoderna hade kommit från många olika håll och socialförsäkringsutskottet höll en offentlig utfrågning i juni 2013 där bl.a. LO-TCO Rättsskydd medverkade. Riksdagen beslöt på utskottets initiativ att en utvärdering borde ske av försöksverksamheten med aktivitetsförmågeutredningar (AFU).

I den nya rapporten konstateras att bara 263 stycken AFU inkom under 2013, kassan hade räknat med 1.500 stycken. De inblandade aktörerna ger AFU bra betyg men de kritiska synpunkterna kan främst kopplas till införandet. Försäkringskassans handläggare upplever att de inte kan beställa AFU trots att de anser att en sådan utredning skulle bidra till bättre beslutsunderlag. Efter genomgången utredning fick 72 % av de utredda fortsatt sjukpenning, 15 % återgick i arbete och 12 % fick beslut om indragen sjukpenning. Tiden mellan sjukfallets första dag och inkommet svar på AFU var i medeltal 241 dagar, dvs. prövningen inför dag 180 hade i många fall passerats. Handläggarnas kunskap var dålig om den s.k. försiktighetsprincipen vid användandet av kunskapsunderlaget om normalt förkommande arbeten på arbetsmarknaden (den s.k. yrkeslistan). Hela 53 % av handläggarna kände inte till att man ska iaktta ett ”försiktighetsbaserat förhållningssätt” i olika avseenden när jämförelse görs mellan de medicinska förutsättningarna för arbete som utredningen visar och yrkeslistan.

Försäkringskassan konstaterar i sin rapport bl.a. att syftet med AFU behöver tydliggöras och att man nu ska fokusera på att nå ökad kunskap och förståelse internt samt öka enhetligheten mellan kassan och utförarna vad avser beställningarna av AFU. Under 2014 har två forskningsprojekt startats vid Linköpings universitet där forskare ska utvärdera AFU.

_________________________________________________________________________________

Hindrande av skyddsombud

Den 10 april 2014 genomfördes en huvudförhandling i Arbetsdomstolen rörande hindrande av skyddsombud. Parterna i målet är Svenska Elektrikerförbundet å ena sidan och EIO och Mirdoc Electro AB å andra sidan. Hindrandet har bestått av att arbetsgivaren underlåtit att bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete i enlighet med arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och arbetsmiljöverkets föreskrifter. Dom väntas den 4 juni 2014 kl. 11.00.

Medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier diskriminerar utländska byggnadsarbetare

 Svenska Byggnadsarbetareförbundet har väckt talan i två mål i Arbetsdomstolen och yrkat sammanlagt 4,3 miljoner kr i skadestånd för kollektivavtalsbrott av byggföretaget ICDS Constructors Limited. ICDS är medlemmar i Sveriges Byggindustrier och bedriver byggverksamhet i Sverige som underentreprenör åt bl.a. NCC. Arbetet i verksamheten utförs av utländska byggnadsarbetare som har yrkeskompetens som de skaffat sig i hemlandet. Byggnads menar att bolaget bryter mot Byggavtalet genom att inte betala utländska byggnadsarbetare med yrkeskompetens full lön.

Bolaget och Sveriges Byggindustrier hävdar att de utländska byggnadsarbetarna ska betalas med 88 % av lönen, trots att de har minst lika hög yrkeskompetens som de svenska byggnadsarbetarna. Bolagets agerande strider mot det EU-rättsliga förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet och mot god sed på arbetsmarknaden, skriver Byggnads i sina stämningsansökningar till Arbetsdomstolen. Den höga nivån på skadestånden beror på den förtjänst som bolaget gjort genom att bryta mot kollektivavtalet. Arbetsdomstolens mål nr A 71/14 och A 72/14. Ombud för förbundet är förbundsjuristerna Annett Olofsson och Ellinor Gudmundsson.

 

Felaktig rutin hos Arbetsförmedlingen får konsekvenser för arbetssökande

 Arbetsförmedlingen har upptäckt brister i sin informationsöverföring till Försäkringskassan som innebär att tiotusentals arbetslösa fått fel ersättning.

Istället för aktivitetsstöd har dessa personer fått andra typer av ersättning som t.ex. sjukpenning eller försörjningsstöd. Vad felet beror på är osäkert men Arbetsförmedlingen hänvisar till en informell överenskommelse med Försäkringskassan från 1999, då man överenskom att ändra rutiner. Det betyder också att felet kan ha drabbat ytterligare arbetslösa, men de man närmast kommer att kontakta och informera är de som fått ersättning från 2012 och framåt.

-Vi rekommenderar inte att man begär omräkning, ifall man tillhör de drabbade, säger Claes Jansson på LO-TCO Rättsskydd. Risken att man blivit överkompenserad och därmed blir återbetalningsskyldig är nämligen stor.

Försäkringskassan har redan gått ut med ett internmeddelande till handläggarna och meddelat att man inte ska utreda ärenden, om inte den enskilde uttryckligen begär det.

Partille Kommun tystar facklig röst med skattepengar

Kommunal stämde i december 2013 Partille kommun för brott mot lagen om anställningsskydd då kommunen sagt upp en fackligt förtroendevald som riktat kritik mot kommunen avseende den psykosociala arbetsmiljön. Kommunen har i Arbetsdomstolen medgivit talan på alla punkter och alltså erkänt att det saknades grund för uppsägningen. När domen från Arbetsdomstolen nu meddelats vägrar dock kommunen att följa den. Konsekvensen av att kommunen vägrar följa Arbetsdomstolens dom är att kommunen får betala ut ett mycket stort skadestånd till den fackligt förtroendevalda medlemmen.

Bakgrunden till målet är följande. En medlem i Kommunal skrev, i egenskap av arbetsplatsombud på ett gruppboende, ett brev till kommunförvaltningen i Partille kommun i vilket han framförde kritik mot kommunen avseende de anställdas psykosociala arbetsmiljö. En dag senare kallade kommunen in medlemmen på ett möte och stängde av honom från arbetet. Man framförde att brevet var ett skäl till avstängningen men ändrade sig senare och framförde andra skäl som medlemmen eller Kommunal aldrig tidigare blivit informerade om.

Kommunen kallade senare medlemmen till ett möte där man meddelade att han skulle omplaceras till annat arbete och att han skulle bli uppsagd om erbjudandet inte accepterades. Medlemmen, som innan mötet hade fått uppfattningen att det skulle handla om hans ordinarie arbete och den avstängning som skett på grund av brevet, meddelade vid mötet att han ville arbeta, men i sitt ordinarie arbete och att han motsatte sig kommunens omplacering. Medlemmen infann sig inte på den arbetsplats kommunen hänvisat till och kommunen hörde heller inte av sig. Därefter blev han varslad om uppsägning på grund av personliga skäl. Vid lokal och central förhandling har kommunen helt bestridit kommunals yrkande om att medlemmen ska ha kvar sitt arbete.

Kommunen ändrade sig dock direkt när målet hamnade i Arbetsdomstolen och medgav helt talan vilket framgår av dom nr 34/14, mål nr A 242/13. Ombud var förbundsjurist Olov Östensson.

LO-TCO Rättsskydd i Almedalen 2014

Om du är i Visby under Almedalsveckan, så passa på att besöka något av våra seminarier!

Rättslös, skyddslös, värnlös? – Ett seminarium om de mest utsatta på svensk arbetsmarknad.

Söndagen den 29 juni kl.10.00-11.30 diskuterar vi arbetsrätt på Hamnplan 5 i Visby. Våra jurister redovisar ärenden där vi företrätt utländska bärplockare, skogsarbetare, byggnadsarbetare och chaufförer, alla med det gemensamt att de har en mycket utsatt ställning på arbetsmarknaden och att de har svårt att ta tillvara sina intressen. Efter vår redovisning följer en debatt om framtiden till vilken vi bjudit in ledande företrädare för Kommunal, TCO, Svenskt Näringsliv, Socialdemokraterna och Moderaterna.

För frisk för Försäkringskassan – för sjuk för Arbetsförmedlingen

är ett seminarium om rättssäkerhet, arbetsförmåga och framtidens sjukförsäkring. Tisdagen den 1 juli kl. 12.45-14.00 på Terassen, Hamnplan 5 presenterar LO-TCO Rättsskydd tillsammans med professor Ruth Mannelqvist, Umeå universitet, några fall från verkligheten och diskuterar sedan problem och lösningar tillsammans med politiker från våra största riksdagspartier.

Årsredovisningen 2013 är på väg!

 

Under 2013 drog vi in 323 miljoner kronor i ersättningar till fackets medlemmar. Det kan du läsa om i vår årsredovisning som snart finns att läsa på vår hemsida, eller i pappersformat.

Eftersom det är valår kommer vi också med 18 förslag till Sveriges nästa statsminister. Våra förslag är enkla och billiga förändringar som skulle leda till väsentligt bättre skydd och ökad rättvisa för miljoner människor.

Läs mer på www.fackjuridik.com

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt