Nyhetsbrev nr 2/2013

Nyhetsbrev nr 2/2013

Välkommen till LO-TCO Rättsskydds nyhetsbrev! Vi planerar att komma ut med fyra nyhetsbrev om året, och du har fått det därför att du antingen är angiven som kontaktperson hos oss eller har anmält att du vill få det. Sprid det gärna vidare!

Vill du slippa fler utskick, eller har du en kollega som vill ha nyhetsbrevet, skicka ett mejl till angelin.olssondegroat@fackjuridik.com”>angelin.olssondegroat@fackjuridik.com

Svenska Dagbladet stäms för diskriminering av inhyrd journalist

En kort tid efter att en inhyrd journalist berättat att hon var gravid meddelade Svenska Dagbladet (SvD) att hon inte skulle få sitt uppdrag förlängt eftersom det skulle ske neddragningar. Uppdraget hade förlängts vid upprepade tillfällen och det visade sig att samtliga kollegor fick sina uppdrag förlängda även fortsättningsvis. Journalistförbundet gör gällande att tidningens beslut hade samband med hennes graviditet och att SvD därför utsatt henne för könsdiskriminering.

Sedan 2009 innehåller diskrimineringslagen ett förbud mot att diskriminera inhyrd personal, varför förbundet kräver diskrimineringsersättning och ekonomiskt skadestånd för sin medlem.

Rättsskyddet i Almedalen

LO-TCO Rättsskydd AB anordnar, precis som tidigare år, seminarier under Almedalsveckan på Gotland. I år kommer det att handla om anställningsskyddets nedmontering och psykiska arbetsskador. Välkomna!

Anställningsskyddets nedmontering i Sverige

onsdag den 3 juli kl. 10.15 – 11.45 på Terassen, Hamnplan 5 i Visby.

Anställningsskyddet i Sverige framställs ofta som starkt. Men är det verkligen så? Genom lagändringar och domstolspraxis har skyddet successivt försämrats. Ett stort antal arbetstagare har idag osäkra anställningsformer i form av visstidsanställningar som kan staplas på varandra under flera år. Skyddet vid uppsägningar på grund av arbetsbrist har också försvagats avsevärt. Lagstiftarens syfte med lagen om anställningsskydd, var att förhindra att människor förlorar sitt arbete på godtyckliga grunder och att skapa en rimlig balans mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vad hände med anställningstryggheten? Och vad ska vi göra åt den urholkning som skett av anställningsskyddet?

Hur resonerar politikerna?

Seminariet inleds med en redovisning av det aktuella rättsläget av förbundsjuristerna Annett Olofsson och Annika Ewerblad från LO-TCO Rättsskydd. Därefter debatt mellan politiker från riksdagens arbetsmarknadsutskott.

 

Kan en tjänsteman bli arbetsskadad?

måndagen den 1 juli 2013 kl. 12.30 – 13.30, TCO-parken

Psykisk ohälsa på grund av jobbet är ett stort problem för många tjänstemän. Sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa drabbar i större utsträckning kvinnor än män och skillnaderna mellan könen i detta avseende är störst i tjänstemannayrken. Rapporter om tjänstemännens arbetsvillkor visar att arbetslivet blir allt mer gränslöst och att arbetstid och fritid flyter ihop. Krav på att ständigt vara tillgänglig, att arbeta oregelbundna arbetstider eller regelbunden övertid innebär risk för stressrelaterade besvär. Trots detta anmäls allt färre arbetsskador på grund av psykisk ohälsa. Varför anmäls inte fler arbetsskador på grund av psykisk ohälsa? Täcks tjänstemännens arbetsvillkor av arbetsskadeförsäkringen?

Medverkande är förbundsjuristerna Kerstin Burman och Elizabeth Östman från LO-TCO Rättsskydd, Daniel Gullstrand, utredare, Unionen och Therese Karlberg, Försäkringskassan.

En ny kameraövervakningslag

Den 1 juli 2013 träder en ny kameraövervakningslag i kraft. Den nya lagen gör bestämmelserna om kameraövervakning mer överskådliga och lättillgängliga eftersom samtliga bestämmelser som rör kameraövervakning nu samlas i en lagstiftning. Lagen ersätter de äldre bestämmelserna från 1998 och vissa bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL) på så vis att kameraövervakningslagen gäller istället för PUL.

Den nya lagen innebär inga större förändringar i sak mot vad som gällde tidigare. En nyhet är att det uttryckligen anges att intresset av att utreda och avslöja framtida brott kan beaktas vid tillståndsprövningen. En annan nyhet är att det inte längre krävs tillstånd för kameraövervakning inom tunnelbanans spärrar och i parkeringshus.

Regeringens proposition angående genomförandet av sanktionsdirektivet

I proposition 2012/2013:125 lämnas förslag till hur EU-direktivet 2009/52/EG om minimistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt ska genomföras i svensk rätt. Med tredjelandsmedborgare avses personer som inte är medborgare, eller familjemedlemmar till medborgare, i något land som tillhör Europeiska Unionen, EES-länderna eller Schweiz.

Syftet med direktivet är att motverka olaglig invandring till EU samt snedvridning av konkurrensen på arbetsmarknaden inom unionen. Genomförandet av sanktionsdirektivet innebär för Sveriges del förslag till förändringar i bland annat utlänningslagen men även en helt ny lag, lagen om rätt till lön och annan ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i Sverige. Enligt den nya lagen ska lön och ersättning vid tvist mellan arbetsgivare och en utlänning anses vara den minimilön eller ersättning som följer av kollektivavtal eller praxis inom branschen, om ingen av dem kan visa annat. Vidare ska utlänningen anses ha utfört tre månaders heltidsarbete. Om en arbetsgivare anlitas som en underentreprenör och inte kan betala lön och annan ersättning ansvarar arbetsgivarens uppdragsgivare och uppdragsgivare i tidigare led solidariskt med varandra för utlänningens lönekrav. Ett avtal i vilket arbetstagaren på förhand avstår sina rättigheter enligt lagen är ogiltigt. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess

Den 1 juli 2013 träder en rad förändringar i kraft gällande de regler som styr handläggningen i de allmänna förvaltningsdomstolarna. Flera av ändringarna handlar om att skapa en mer effektiv, flexibel och användarvänlig process varför vissa formkrav tas bort. Bland annat försvinner kravet på att överklaganden ska vara undertecknade och att ombud måste ge in fullmakt till domstolen. Att lämna in ett överklagande t ex per e-post blir nu alltså möjligt. Bara om domstolen anser att det är nödvändigt ska överklaganden bekräftas av avsändaren och ombud styrka sin behörighet.

Det införs nya regler för mål om arbetslöshetsförsäkring för att dessa i så stor utsträckning som möjligt ska handläggas av en förvaltningsrätt i närheten av den enskilde.

En ny grund för prövningstillstånd i kammarrätt införs s.k. granskningsdispens. Denna innebär att prövningstillstånd kan meddelas om det inte går att bedöma riktigheten av förvaltningsrättens dom. Den nya dispensmöjligheten kan komma att få betydelse framför allt i mer omfattande och komplicerade mål.

Observera att förslaget om att korta tidsfristen för överklagande av domstolsavgöranden i socialförsäkringsmål från två månader till tre veckor inte genomförs för närvarande. Det ska först utredas hur enskilda påverkas av en kortare överklagandefrist.

Glöm inte att gilla LO-TCO Rättskydd AB på Facebook!

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt