Nyhetsbrev nr 1/2013

 

 

Nyhetsbrev nr 1/2013

Välkommen till LO-TCO Rättsskydds nyhetsbrev! Vi planerar att komma ut med fyra nyhetsbrev om året, och du har fått det därför att du är angiven som kontaktperson hos oss. Sprid det gärna vidare! 

Vill du slippa fler utskick, eller har du en kollega som vill ha nyhetsbrevet, skicka ett mejl till angelin.olssondegroat@fackjuridik.com”>angelin.olssondegroat@fackjuridik.com

Stor facklig framgång i Laval-frågan

FN-organet ILO:s expertkommitté, som består av oberoende jurister från olika länder, har nu yttrat sig över den svenska Lavallagstiftningen och Arbetsdomstolens dom i Lavalmålet. Det är LO och TCO som har skrivit till kommittén och framfört kritiska synpunkter. Yttrandet är en stor facklig framgång och slår fast att lagen i vissa delar strider mot ILO:s konvention nr 87.

Kommittén är mycket kritisk mot Arbetsdomstolens dom och säger att det är ett allvarligt brott mot fackliga rättigheter att ålägga Byggnads och Elektrikerförbundet skadestånd för en stridsåtgärd som enligt svensk rätt var laglig när den vidtogs. Den svenska regeringen uppmanas att ersätta facken för de skadestånd och rättegångskostnader som facken varit tvingade att betala till Laval, drygt 3 miljoner kr.  

Kommitténs kritik riktas indirekt även mot EU-domstolens dom i Laval-målet. Det strider mot ILO-rätten att göra en proportionalitetsbedömning av fackliga stridsåtgärder och särskilt att väga in hänsyn till den fria rörligheten för företag och tjänster. Man kritiserar att utstationeringsdirektivet sätter ett tak för vad facken kan kräva. Om facket har medlemmar hos arbetsgivaren ska den fackliga organisationen ha rätt att kräva samma lön och anställningsvillkor oberoende av arbetsgivarens nationalitet, alltså inte bara minimivillkor eller vissa villkor. ILO:s konvention nr 87 är en s k kärnkonvention som alla länder i världen ska respektera som ett minimum när det gäller fackliga rättigheter.

Yttrandet och ytterligare kommentarer till det finns på LO och TCO:s hemsidor.

_________________________________________________________________________________________________________

Stärkt skydd för visselblåsare?

I dagsläget finns ingen särskild reglering till skydd för arbetstagare som slår larm om olika former av missförhållanden, så kallade visselblåsare.  Regeringen har därför tillsatt en särskild utredare som ska föreslå åtgärder i syfte att stärka skyddet och skapa ett tydligare regelverk. Uppdraget ska redovisas senast den 22 maj 2014.

___________________________________________________________________________________________________________

Dags att anmäla sig till våra seminarier!

Nu är det hög tid att anmäla sig till LO-TCO Rättsskydds populära seminarier under våren. Det finns fortfarande möjlighet att få plats på de flesta seminarier, men först till kvarn…!

Se mer info på vår hemsida www.fackjuridik.com

____________________________________________________________________________________________________________

Försäkringsrättsenhetens information om arbetsskadeförsäkringen

Under hösten 2012 och våren 2013 har förbundsjuristerna vid försäkringsrättsenheten hållit gratis information om arbetsskadeförsäkringen under två timmar för fackliga företrädare över hela landet. Hittills har vi haft nio informationstillfällen för LO-distrikten och ungefär tjugofem för LO-, TCO- och SACO-förbunden. Vi har oftast medverkat när organisationerna har samlat sina företrädare för någon konferens, kurs eller dylikt.

Bakgrunden är att antalet arbetsskadeanmälningar sedan 2005 minskat med 46 % för arbetssjukdomarna och med 27 % för arbetsolycksfallen. Antalet godkända arbetsskadelivräntor för arbetssjukdomar har minskat med 85 % och 70 % för arbetsolycksfallen. Hos LO-TCO Rättsskydd AB har antalet arbetsskadeärenden minskat från nästan 800 st. till drygt 300 st. Ur facklig synvinkel är det olyckligt om det framstår som att arbetsmiljöproblemen minskat kraftigt om det inte avspeglar sig i verkligheten, något som även vår styrelse ser allvarligt på.

Vad kan minskningen bero på? Den bild som kommit fram när vi varit ute och diskuterat med de fackliga företrädarna är förvånansvärt samstämmig. Arbetsmiljön har inte blivit bättre. Okunskapen om arbetsskadeförsäkringen är stor hos arbetsgivare, fackförbund och arbetstagarna. Klimatet på arbetsplatserna är tuffare och det är fler med olika former av tidsbegränsade anställningar. Den fackliga närvaron på arbetsplatserna har också sjunkit och man har inte samma vetskap om när arbetsskadesituationer uppstår. Försämringarna i sjukförsäkringen har också stor betydelse och det finns inte längre någon ”naturlig” tidig tidpunkt för när en ansökan om ersättning ska göras.

Är ni intresserade av att få besök av någon av våra jurister, kontakta enhetschef Claes Jansson på telefon 08-676 63 16.

__________________________________________________________________________________________________________

Rättsfallsreferat: AD 2013 nr 19

Målet handlade om huruvida det stred mot bl a god sed på arbetsmarknaden och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna att ett bolag beordrade sina chaufförer att underkasta sig alkoholtester som en kund ville genomföra. Arbetsgivaren gjorde klart att den som vägrade riskerade sin anställning. Chaufförerna testades flera gånger varje dag i sina bilar eftersom de var utrustade med alkolås. Vid bedömningen utgick Arbetsdomstolen från att arbetstagarna upplevt ett obehag och en kränkning av testningen hos kunden. Arbetsdomstolen fann dock att bolagets intresse av att säkerställa nykterhet bland chaufförerna och att behålla kunden som i sin tur hänvisade till säkerhetsintresse vägde tyngre än arbetstagarnas intresse av skydd för sin personliga integritet. Med andra ord ansåg Arbetsdomstolen att bolagets ekonomiska intressen och intresse av säkerhet vägde tyngre än den personliga integriteten och detta således trots att säkerheten tillgodosågs genom alkolåsen i bilarna. Att kunden inte alkoholtestade sin egen personal som framförde tunga fordon tog Arbetsdomstolen inte någon hänsyn till.

Två ledamöter anförde skiljaktig mening. De ansåg att bolaget, genom att ställa krav på alkoholtestning som utförts på ett icke tillförlitligt sätt och under omständigheter som upplevts som integritetskränkande, hade utövat arbetsledningsrätten i strid med lag och god sed och därmed hade brutit mot Transportavtalet.

_________________________________________________________________________________________________________

Dom i uppmärksammat arbetsmiljömål  

Det tragiska olycksfallet 2009 där en pojke på fritids omkom när ett handbollsmål föll över honom har nu fått sitt slutliga avgörande. Den barnskötare som åtalades friades av Hovrätten och den friande domen står fast sedan Högsta domstolen nu har meddelat att man inte ger prövningstillstånd i målet.

För arbetsmiljöarbetet är domen viktig eftersom den visar att ansvaret inte utan vidare kan läggas på den enskilde arbetstagaren när arbetsgivaren åsidosatt sitt arbetsmiljöansvar. Läs mer på www.fackjuridik.com.

__________________________________________________________________________________________________________

Nytt verktyg för bedömning av arbetsförmåga kan komma att påverka rätten till sjukpenning

Försäkringskassan har på uppdrag av regeringen lanserat ett nytt verktyg för bedömning av arbetsförmåga som ska användas i sjukpenningärenden. Avsikten är att öka förutsebarheten och rättssäkerheten i bedömningarna. Verktyget, som än så länge befinner sig på experimentstadiet och har testats på ett fåtal lokala försäkringscentra ute i landet, består av tre delar.

Den första delen innebär att den försäkrade får en tydligare roll i processen och själv får beskriva sin situation genom ett formulär. Den andra delen innebär en fördjupad medicinsk utredning där försäkrade vars rätt till sjukpenning är osäker kommer att få genomgå undersökning och bedömning hos särskilt utbildade läkare. Slutligen utgörs verktyget av en ”yrkeslista” där krav som olika yrken enligt Försäkringskassan ställer på medicinska förutsättningar för arbete räknas upp i ett fyrtiotal olika yrkesområden.

Verktyget är tänkt att i första hand användas i de ärenden där arbetsförmågan är särskilt svårbedömd och där arbetsförmågan ska bedömas mot ”normalt förekommande arbete” i stället för mot det egna arbetet eller annat arbete hos arbetsgivaren.

Under 2012 har vi på LO-TCO Rättsskydd deltagit i flera möten med Försäkringskassan och andra parter. Den 15 februari 2013 hölls en hearing i socialdepartementet med inbjudna talare från bland andra LO-TCO Rättsskydd, Inspektionen för socialförsäkringen (IFS), Handikappförbunden och Sveriges kommuner och landsting. Majoriteten av de inbjudna talarna höll med om att rättssäkerheten måste förbättras i sjukpenningärenden och ställde sig försiktigt positiva till tanken på ett verktyg. Men den utbredda uppfattningen var att verktyget och implementeringen av det är ofärdigt och behöver utvecklas ytterligare.

LO-TCO Rättsskydd anser att Försäkringskassans nya förslag medför risk för att arbetsförmågebegreppet förändras till något annat än vad som avsetts med lagen. Tillsammans med LO, TCO, Handikappförbunden och forskare har vi nyligen publicerat en debattartikel där vi lägger fram de påtagliga risker som Försäkringskassans verktyg medför. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ratten-till-sjukpenning-riskerar-att-forsamras_7913888.svd

______________________________________________________________________________________________________________

Nu har vi en Facebook-sida! Där kommer vi att kommentera och uppdatera intressanta domar och nyheter .

Gå in på Facebook och ”gilla” LO-TCO Rättsskydd AB.


If you no longer wish to receive email from this sender, please click on the link below or copy & paste the entire link into your browser.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt