Ny praxis från Europadomstolen stärker skyddet för rätten att förhandla om kollektivavtal

I målet Demir och Baykara mot Turkiet har den Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter den 12 november 2008 utvidgat skyddet för föreningsrätten att också omfatta rätten till förhandling.

Rätten att förhandla kollektivt med arbetsgivaren ingår enligt domstolen som ett väsentligt element i den fackliga föreningsfriheten och skyddas följaktligen av den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. Detta innebär en ändrad praxis.

Domstolen, som ju är auktoritativ uttolkare av den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, gjorde i målet en viktig omprövning av tolkningen av artikel 11.1 i konventionen. Där sägs att ”var och en har rätt till frihet att delta i fredliga sammankomster samt till föreningsfrihet, inbegripet rätten att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att skydda sina intressen”. Fallet handlar om den turkiska Kassationsdomstolens beslut att ogiltigförklara ett kollektivavtal och om de kommunalanställdas rätt till facklig verksamhet. Domen har stor principiell betydelse och avkunnades av en stor avdelning.

Artikel 11.1 tolkas nu (i motsats till vad som var fallet i tidigare praxis, bl.a. det klassiska rättsfallet Schmidt och Dahlström från 1976) av domstolen så att rätten att förhandla kollektivt med arbetsgivaren ingår som ett väsentligt element i den fackliga föreningsfriheten så som den skyddas av artikel 11.1. Den turkiska staten hade följaktligen kränkt de klagandes rättigheter genom att ogiltigförklara kollektivavtalet och ålades att betala ideellt skadestånd.

Nytolkningen motiveras enligt domstolen bl.a. med den rättsutveckling som skett under senare år och som avspeglas i den Europeiska sociala stadgan och EU:s stadga om grundläggande rättigheter, artikel 28. Europadomstolen ansluter sig därmed till den syn på föreningsfriheten som redan länge hävdats av ILO:s föreningsfrihetskommitté vad gäller de centrala ILO-instrumenten.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt