Ny lag om europeiska företagsråd (2011:427) (Nr 3/2011)

 

I 21 § har införts en skyldighet för företaget att inleda förhandlingar om ett nytt europeiskt företagsråd vid väsentliga omstruktureringar av företaget. Detta gäller inte om ett avtal om information och samråd i gränsöverskridande frågor som omfattar samtliga arbetstagare inom EES i företaget eller företagsgruppen reglerar vad som ska gälla vid väsentliga omstruktureringar.

De kostnader som uppstår för arbetstagarnas förhandlingsdelegation ska enligt 32 § i den nya lagen ersättas i den utsträckning som krävs för att förhandlingsdelegationen ska kunna utföra sina uppgifter på lämpligt sätt. Den gamla lagens 17 § stadgade att det aktuella företaget ska bära kostnaderna för detta i den utsträckning kostnaderna var skäliga. Enligt propositionen (2010/11:60) ska dock innebörden av den gamla och den nya regeln om kostnader vara densamma.

I 33 § i den nya lagen har införts ett skriftlighetskrav avseende avtalet om europeiskt företagsråd. Avtalet ska omfatta all verksamhet som gemenskapsföretaget eller företagsgruppen bedriver inom EES.

Reglerna om det europeiska företagsrådets sammansättning har ändrats. Kravet att det europeiska företagsrådet ska bestå av högst 30 ledamöter är borttaget (jfr 24 § gamla lagen). Numera gäller enligt 37 § att arbetstagarna i gemenskapsföretaget eller företagsgruppen i varje EES-stat ska tilldelas en plats i det europeiska företagsrådet för varje hel eller påbörjad tiondel som de tillsammans utgör av samtliga arbetstagare i gemenskapsföretaget eller företagsgruppen i samtliga EES-stater. I 57 § har införts regler om att det aktuella företaget ska ge ledamöterna i arbetstagarnas förhandlingsdelegation och det europeiska företagsrådet utbildning i den utsträckning som krävs för att de ska kunna utföra sina uppdrag.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt