Normala löneökningar inget skäl för återkrav enligt Högsta Förvaltningsdomstolen

I en dom den 2 juni 2015 (mål nr 2129-14) har Högsta förvaltningsdomstolen upphävt kammarrättens och förvaltningsrättens domar vilket innebär att en arbetsskadad kvinna slipper att betala tillbaka 70.000 kr som hon fått för mycket i livränta.

Kvinnan, född 1949, hade i sitt arbete som lindare inom industrin drabbats av en arbetsskada och därför bytt arbete 1996 till undersköterska med lägre lön. Hon beviljades livränta för mellanskillnaden i lön. Efter att Försäkringskassan gjort en efterkontroll 2011 upptäckte man att kvinnan sedan 2004 inte längre gjorde någon inkomstförlust eftersom löneutvecklingen som undersköterska hade varit bättre än om hon varit kvar i sitt tidigare arbete.

Försäkringskassan ansåg att kvinnan var återbetalningsskyldig med 140.000 kr som hon inte skulle ha haft rätt till för perioden 2004-2011. Eftersom kvinnan fler gånger under dessa år anmält sina inkomster till Försäkringskassan, och då man inte hade gjort några efterkontroller tidigare, beviljade kassan eftergift med halva beloppet. För den andra halvan menade man att hon skäligen borde ha insett att hon fått livränta som hon inte hade rätt till. Förvaltningsrätten i Uppsala och Kammarrätten i Stockholm gjorde ingen ändring.

I HFD anfördes bl.a. att kvinnan fått normala löneökningar och inkomsten i det nya arbetet inte vid något tillfälle ökat på ett sådant sätt att hon haft anledning att misstänka att hon inte hade rätt till livräntan. Det är också orimligt att kräva att en försäkrad ska hålla sig underrättad och ha detaljerad kännedom om löneutvecklingen i ett tidigare yrke. Försäkringskassan å sin sida hävdade att det skulle få orimliga konsekvenser om man skulle godta att den försäkrade inte behöver skaffa sig kunskap om löneutvecklingen.

Högsta Förvaltningsdomstolen hänvisade till ett tidigare rättsfall som man avgjorde 2013 där omständigheterna var jämförbara och där domstolen inte ansåg att den försäkrade skäligen bort inse att hen fått ersättning med för högt belopp. Även i detta fall ansåg man att det inte fanns någon återbetalningsskyldighet. Kvinnan fick facklig rättshjälp genom sitt medlemskap i Kommunalarbetareförbundet och företräddes av förbundsjurist Anne Rajmic.

Tel. 08-676 63 21, anne.rajmic@fackjuridik.com.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt