Möjlighet att använda tidbank till arbetstidsförkortning påverkar inte rätt till sjukpenning

 

Högsta Förvaltningsdomstolen har i dom den 16 mars 2011, mål nr 1031-09, slagit fast att en man, som var medlem i IFMetall, har rätt till en fjärdedels sjukpenning fr.o.m. den 21 februari 2007.

Mannen hade en veckoarbetstid på heltid som enligt kollektivavtalet låg på 40 timmar. Enligt avtalet kunde 94 minuter per vecka föras över till en tidbank. Den tid som fanns där kunde arbetstagaren disponera enligt olika alternativ. 

  •  Som betald ledighet 

  •  Som kontant betalning 

  •  För inbetalning av premie till pensionsförsäkring

På grund av att han var sjukskriven på en fjärdedel arbetade mannen bara 30 timmar i veckan. Tidigare instanser har avslagit hans överklagande med motiveringen att han då arbetat mer än tre fjärdedelar av sin ordinarie arbetstid som enligt Försäkringskassan låg på 37 timmar i veckan. Försäkringskassan motiverade det med att det bara var de timmar man fick lön för som skulle ingå i den sjukpenninggrundande inkomsten.

Mannen hävdade att den ordinarie arbetstiden på heltid, oavsett möjligheten till arbetstidsförkortning eller inte, legat på 40 timmar vilket styrkts av både arbetsgivaren och kollektivavtalet. I Högsta förvaltningsdomstolen medgav Försäkringskassan bifall till överklagandet.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att de som arbetade heltid och gjorde uttag ur tidbanken i form av arbetstidsförkortning också fick lön för 40 timmars arbete, trots att den faktiska arbetstiden var reducerad med 94 minuter per vecka. Genom att ha arbetat 30 timmar i veckan har mannen avstått från förvärvsarbete med en fjärdedel och har därför rätt till sjukpenning för denna del.

Ombud i målet var förbundsjurist Camilla Morath, LO-TCO Rättsskydd AB, 08-676 63 18 och mannen hade beviljats rättshjälp från sitt fackförbund IFMetall.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt