Miljonregn över belastningsskadad kvinnlig industriarbetare

Detta är ett exempel på hur omfattande ett ärende hos oss kan bli och hur det kan komma att kräva en mängd olika åtgärder. Eftersom IF Metall har beviljat medlemmen rättshjälp har vi lyckats utverka totalt drygt 4 800 000 kr till medlemmen.

LO-TCO Rättsskydd fick i november 2011 i uppdrag av IF Metall att överklaga två beslut om nekad sjukpenning. En kvinnlig industriarbetare hade drabbats av cervikobrachialt smärtsyndrom och handledstendinit efter ett mångårigt belastande och monotont monteringsarbete. Efter utredning och komplettering har vi under ärendets gång drivit flera frågor om sjukpenning, sjukersättning och livränta för medlemmen.

Efter processer ända upp i kammarrätten beviljades sjukpenningför de första perioderna 110501-120130 och 120131-120830. Försäkringskassan har vidare efter vår begäran om ny prövning av perioden 120823-130226 beviljat medlemmen sjukpenning. Försäkringskassan har därefter genom omprövning godkänt sjukpenning för perioden 130304-131105.

Samtidigt fick vi på grund av hur underlagen såg ut vid tillfället lägga ner det första sjukersättningsärendet efter förvaltningsrättens negativa dom och fick inget prövningstillstånd i livränteärendet i kammarrätten.

Vi har därefter ansökt om sjukersättning på nytt för medlemmens räkning. Hon beviljades därmed sjukersättning fr o m oktober 2013. Därefter har vi ansökt om livränta. Medlemmen har sedermera beviljats livränta fr o m februari 2013 till följd av sin arbetsskada.

Efter utredning och reglering hos AFA har arbetsskadan bedömts medföra en medicinsk invaliditet på 10 % och AFA har betalat ut ersättning för lyte och men samt kostnader.

Medlemmens ombud var förbundsjurist Elizabeth Östman, 08-6766372.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt