Medlem slapp betala hela återkravet

Kammarrätten i Jönköping ändrar förvaltningsrätten och försäkringskassans beslut och sätter ner ett återbetalningskrav för livränta. Medlemmen som fått livränta för en arbetsskada och lämnat sitt gamla yrke 1992 borde dock enligt domstolen ha förstått att hans inkomst i det nya yrket var högre än i det gamla arbetet. 

Försäkringskassan hade kontrollerat inkomsten tre år efter livräntan började ges ut, men inte därefter. Kassan hade inte heller reagerat på att mannen 2002, 2004,2006 och 2007 anmält ändrad inkomst till kassan i samband med sjukfall och föräldraförmåner.

Försäkringskassan beslutade att mannen skulle betala tillbaka 227 400 kronor som han fått för mycket för tiden 2003-2010 men medgav befrielse med 25 % eftersom han anmält ändrad inkomst.

Förvaltningsrätten ansåg att mannen borde ha insett att han i det nya arbetet fått betydligt högre lön än i det gamla och menade att en ”rimlig fördelning av ansvaret” innebar att han skulle betala tillbaka hälften, det vill säga 113 700 kr.

Kammarrätten gör bedömningen att det inte är rimligt att man efter så lång tid i ett nytt arbete ska ha någon närmare kännedom om löneutvecklingen i sitt tidigare arbete. Men man anser att det är rimligt att man kontrollerar att rätt till livränta fortfarande föreligger när man höjer sin lön så mycket som mannen gjort (med cirka 35 000 kr per år). Han borde därför efter den betydande inkomstökningen som skedde 2005 ha insett att han fick livränta felaktigt. Men eftersom de felaktiga utbetalningarna pågått under lång tid, återkravet är stort och då Försäkringskassan bidragit till de felaktiga utbetalningarna genom att inte reagera på mannens inkomständringar i samband med sjukfall, så beviljas mannen delvis eftergift. Han tvingas slutligen betala tillbaka 87 120 kr.  

Ombud i ärendet var förbundsjurist Angelin Olsson De Groat, 08-6766373, och rättshjälp beviljades av Svenska Transportarbetareförbundet.

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt