Medlem i Byggnads har fått prövningstillstånd i Högsta domstolen

LO-TCO Rättsskydd företräder medlem i Byggnads i ett mål om rätt till omprövning av trafikskadeersättning.

Medlemmen skadade sig vid en trafikolycka år 1998. År 2017 begärde medlemmen omprövning av den trafikskadeersättning som han erhöll från trafikförsäkringsbolaget då han fått kunskap om att den ersättning som han erhöll inte kompenserade den verkliga inkomstförlusten till följd av trafikolyckan. Försäkringsbolaget ansåg att medlemmens rätt till ersättning var preskriberad, alltså att medlemmen återkommit för sent till försäkringsbolaget för att kunna få ersättning för sin utökade inkomstförlust. LO-TCO Rättsskydd fick i uppdrag av förbundet att företräda medlemmen gentemot försäkringsbolaget.

På uppdrag av medlemmen gavs en stämningsansökan in till tingsrätten. Tingsrätten kan i vissa fall hänskjuta ett mål för prövning till Högsta domstolen direkt om det finns en olöst rättsfråga i målet och båda parter och tingsrätten anser att ett avgörande från Högsta domstolen kan underlätta den fortsatta processen. Högsta domstolen fann att rättsfrågorna om preskription och rätt till omprövning vid flera tillfällen kunde tjäna som vägledning vid bedömning av liknande mål och meddelade prövningstillstånd och prövade därefter målet, NJA 2020 s. 853. Bedömningen i Högsta domstolen gav dock möjlighet till olika tolkningar rörande medlemmens rätt till ersättning. Därefter fortsatte handläggningen i tingsrätten. Medlemmen fick rätt till ersättning vid tingsrättens fortsatta prövning men Hovrätten kom till en motsatt bedömning efter att försäkringsbolaget överklagat. Högsta domstolen har nu på nytt meddelat prövningstillstånd i målet vad gäller medlemmens rätt till ersättning och ska nu slutligen avgöra målet. Det är mycket ovanligt att samma mål blir föremål för prövning i Högsta domstolen två gånger.

Ombud i målet är förbundsjuristerna Lina Gertzell och Ulf Lejonklou (tfn. 08-676 63 57).

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt