Medlem i Byggnads fick 800 000 kr från försäkringsbolaget

En murare och medlem i Byggnads drabbades av en whiplashskada i nacken när han 1993, i en bil på väg hem från arbetet, blev påkörd bakifrån. Skadan var så allvarlig att han inte kunde fortsätta i det tunga arbetet som murare. Efter att under en längre tid ha gått sjukskriven och fått viss rehabiliteringshjälp från Försäkringskassan började han arbeta med lättare, men sämre betalda, arbetsuppgifter. Med tiden blev även dessa arbetsuppgifter alltför påfrestande på grund av skadan och han sjukskrevs och fick slutligen hel förtidspension (numera sjukersättning) fr.o.m. maj 2002. Eftersom olyckan hade inträffat under färd hem från arbetet, prövade Försäkringskassan besvären enligt lagen om arbetsskadeförsäkring. Försäkringskassan betalade ut dels livränta – det vill säga ersättning för inkomstförlust – under den tid som han arbetade med de lägre betalda arbetsuppgifterna, dels under hela förtidspensioneringen och fram till ålderspensionen.

Inledningsvis hade också trafikförsäkringsbolaget bedömt att besvären hade samband med olyckan. Mellan 1993 och 1999 betalade bolaget ut trafikskadeersättning, bland annat ersättning för inkomstförlust till de delar som inkomstförlusten inte täcktes av livräntan från Försäkringskassan. För tiden från och med 2000 gjorde bolaget en annan bedömning än Försäkringskassan. Man påstod nu att nackbesvären inte längre hade samband med olyckan och att det var andra besvär – ryggbesvär – som var anledningen till att han inte längre kunde arbeta. Bolaget vägrade därför att betala ut mer ersättning.

Muraren, som av sitt förbund hade beviljats facklig rättshjälp, stämde försäkringsbolaget och tog fram tre olika medicinska utlåtanden från framstående specialister i ortopedi. De bedömde alla att det var nackbesvären från olyckan 1993 som medförde att han inte längre kunde arbeta. I det läget valde bolaget att förlikas, istället för att fortsätta processen i tingsrätten. Resultatet blev att Byggnads medlem fick 800 000 kr i ersättning från bolaget.

Detta fall, som inte är alldeles ovanligt, är ett exempel på hur trafikförsäkringsbolagen efter att under lång tid ha betalat ut ersättning plötsligt gör en ny bedömning av det medicinska sambandet och vägrar fortsatt ersättning. Även om den skadade har livränta från Försäkringskassan, kan alltså bolaget bedöma sambandet annorlunda än vad Försäkringskassan har gjort. I sådana fall är det oftast den skadade som måste bevisa att bolaget har fel, vilket kan vara både dyrt och besvärligt.

Muraren företräddes av Mikael Sjöberg, LO-TCO Rättsskydd AB, 08-6766361.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt