Medlem i Byggnads får sjukersättning med miljonbelopp efter dom i förvaltningsrätten

Målet rörde en medlem som är multisjuk och bl.a. besväras av mycket svåra problem rörande inflammatorisk tarmsjukdom, svårinställd diabetes, generaliserad smärta och stora problem med händer och axlar. Medlemmen har haft medvetandebortfall pga. diabetes och har även haft stora svårigheter under hela dygnet med toalettbesök. Därtill var den generaliserade smärtan mycket invalidiserande. Medlemmen hade utlåtanden från specialistläkare inom olika områden som samtliga visade att hans arbetsförmåga var total nedsatt i förhållande till samtliga arbeten på arbetsmarknaden. Därtill hade medlemmen genomgått en arbetsförmågeutredning som även den anslöt till läkarnas bedömning.

Försäkringskassan hade nekat medlemmen sjukersättning och har genom hela processen i huvudsak menat att utredningen inte tillräckligt tydligt har visat att medlemmen inte kan ta ett anpassat arbete på heltid.

Vid processen i förvaltningsrätten genomfördes muntlig förhandling där en av läkarna hördes som vittne för att utveckla sin ståndpunkt rörande medlemmens arbetsoförmåga. Förvaltningsrätten ansåg att utifrån de aktivitetsbegränsningar som framkommer av det medicinska underlaget att han lider av flera olika sjukdomar, att utredningen i målet gav tillräckligt stöd för att medlemmen inte ens kan utföra ett anpassat arbete med en sådan kvalitet och inom en viss tid att det har ett ekonomiskt värde för en arbetsgivare. Därtill menade domstolen att utredningen i målet även gav stöd för att ytterligare medicinsk eller arbetslivsinriktad rehabilitering inte skulle komma att leda till att medlemmens arbetsförmåga förbättras. Domstolen bedömde därmed att det medicinska underlaget och den övriga utredningen i målet att medlemmens arbetsförmåga var stadigvarande helt nedsatt i förhållande till förvärvsarbete på arbetsmarknaden. Förvaltningsrätten biföll därmed medlemmens överklagande och förklarade honom berättigad till  hel sjukersättning i enlighet med hans yrkande. Förvaltningsrättens dom medför att medlemmen fått rätt till ca. 1 800 000 kronor i sjukersättning.

Förvaltningsrätten i Stockholm dom i mål nr 26223-19 meddelad den 10 februari 2021.

Medlemmen hade beviljats facklig rättshjälp av sitt fackförbund Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Ombud var förbundsjuristen Gustav Sjöberg, 08-6766340.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt