Medlem fick rätt till betydligt högre ersättning för inkomstförlust genom AFA Trygghetsförsäkring

En tvist har avgjorts om hur inkomstunderlaget ska fastställas för en projektanställd tunnelarbetare som skadat sig i arbetet. Under den tid som den skadade var sjukskriven upphörde ett tunnelprojekt. Alla tunnelarbetare på bolaget blev uppsagda eftersom bolaget inte hade några nya projekt. När inkomstunderlaget skulle fastställas var den skadelidande arbetslös. Frågan var då hur inkomsten som oskadad skulle fastställas.

AFA beslutade inledningsvis att inkomsten som oskadad skulle fastställas utifrån ett genomsnitt av lönen för bergsarbetare i största allmänhet. Den skadedrabbade menade att han som oskadad skulle ha fått en anställning på ett nytt projekt som tunnelarbetare och att han skulle ha fått en lön i enlighet med SEKO:s kollektivavtal för tunnelarbetare under jord. Skillnaden på lönenivåerna var mycket stor.

LO-TCO Rättsskydd AB begärde omprövning av AFA:s beslut. Omprövningsavdelningen har nu fastställt att arbetsförmågan är helt nedsatt i arbetet som tunnelarbetare och att medlemmen på ett övertygande sätt visat på omständigheter som talar för att han om skadan inte uppstått skulle ha kunnat erhålla fortsatt projektanställning i detta arbete. Enligt Omprövningsavdelningen ska man därför vid beräkningen av inkomstförlusten utgå från att medlemmen skulle ha arbetat som tunnelarbetare om denne inte skadat sig.

Medlemmen har sammanlagt erhållit ca. 4 100 000 kr från AFA.

Skadelidande var medlem i SEKO som beviljade facklig rättshjälp. Ombud var förbundsjuristen Tom Aspengren vid LO-TCO Rättsskydd AB, 08-676 63 48.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt