Medlem får cirka 12 miljoner kronor i kompletterande ersättning från Afa Trygg

En medlem i Sveriges Ingenjörer har fått rätt till cirka 12 miljoner kronor i försäkringsersättning. Medlemmen kontaktade förbundet med frågan om han hade rätt till omprövning då medlemmen inte ansåg att den livränta som beviljats av Försäkringskassan fullt ut täckte den inkomstförlust som en arbetsskada orsakat. Förbundet gav Rättsskyddet i uppdrag att företräda medlemmen. Det visade sig att försäkringsbolaget tidigare lämnat felaktig information angående medlemmens rätt till omprövning. Att försäkringsbolaget tidigare lämnat felaktig information, samt att det rör sig om många års inkomstförlust medför att ersättningen blir så pass hög.

Med anledning av detta ärende vill Rättsskyddet framhålla till förbund och medlemmar att det kan finnas mycket stora ersättningsbelopp som medlemmar kan vara berättigade till, men då behöver de känna till att de kan få sin rätt till ersättning för en arbetsskada omprövad. Detta under förutsättning att man tidigare har tillerkänts rätt till livränta, bland annat för arbetsskador som regleras av Afa Trygg, trafikskador, patientskador, strikta ansvar och skador som uppstått till följd av någons skadeståndsgrundande handlande. För arbetsskadelivräntor som beviljats av Försäkringskassan gäller andra regler.

Rättskyddet har på uppdrag av förbund drivit tre mål gentemot trafikförsäkringsbolag till Högsta domstolen. Trafikskadeersättning lämnas enligt skadeståndsrättsliga regler, varför prejudikaten har betydelse för även andra försäkringsområden utöver trafikförsäkringen. Följande prejudikat nedan har Rättsskyddet varit ombud i och dessa mål har medfört en för alla medlemmar positiv rättsutveckling vad gäller skadade medlemmars ersättningsrätt.

NJA 2008, S. 1217 (I). Domen innebär att en ackumulerad löneutveckling ger rätt till omprövning. Genom domen utvecklades rätten till att få sin skada omprövad till att omfatta väsentligt fler skadade än vad praxis tidigare medgav.

NJA 2020 s. 159 (truckolyckan). Domen innebär att en redan fastställd rätt till ersättning för en personskada inte kan prövas på nytt vid en omprövning. Vid en omprövning av rätten till ersättning, kan inte orsakssambandet mellan en olycka och uppkommen personskada omprövas. Medlemmar riskerar således inte att förlora sin rätt till ersättning för att man begär omprövning av en tidigare beviljad livränta.

NJA 2020 s. 853 (golvläggarens livränta). Högsta domstolen fann bland annat att försäkringstagaren kan ha rätt till omprövning vid flera tillfällen på grund av nya väsentliga förändringar av de förhållanden som legat till grund för ersättningens bestämmande.

Genom att LO-TCO Rättskydd fått i uppdrag av förbund att driva ovanstående principiellt viktiga mål har Rättsskyddet tillvaratagit alla medlemmars rätt till försäkringsersättning.

Det är viktigt att medlemmar är medvetna om sin rätt att begära omprövning. Om det är en trafikskada måste omprövning sedan år 2015 begäras inom tre år från den tidpunkt då omprövning tidigast kunnat begäras. Olika preskriptionsfrister föreligger i de olika försäkringarna, vilket man måste ha kännedom om. Man kan alltså inte vänta med att begära omprövning eftersom den skadades rätt till ersättning kan bli föremål för preskription (att ersättningsrätten upphör).  Medlemmar bör få juridisk vägledning om man ska begära omprövning, eftersom omprövningsrätten gäller för både den skadade och försäkringsbolaget. Det är därför viktigt att medlemmar får korrekt juridisk rådgivning i dessa ärenden.

Ombud i ärendet har varit förbundsjurist Ulf Lejonklou, tel. 08-676 63 57

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt