Medlem befrias från återkrav

LO-TCO Rättsskydd har som ombud för en medlem i fackförbundet ST vunnit ett mål om återbetalning av livränta i Kammarrätten i Stockholm.

Medlemmen beviljades 1987 livränta efter omplacering från växlare pga. en arbetsskada. Försäkringskassan beslutade att kräva tillbaka livränta för perioden januari 2003 – januari 2011. Kassan menade bl a att när ersättningstagarens inkomst ökar är det naturligt att anta att livräntas storlek påverkas eftersom inkomstförlusten blir mindre och medlemmen borde därför ha förstått att han inte längre hade rätt till livränta.

Kammarrätten konstaterar att medlemmen vare sig har börjat arbeta i större omfattning än tidigare eller fått förbättrad arbetsförmåga. Han har därför inte varit anmälningsskyldig för tid före den 1 januari 2011 då det inte förelåg någon anmälningsskyldighet för rena inkomstökningar. Kammarrätten slår också fast att medlemmen vid två tillfällen, 2005 och 2009 när han begärt sjukpenning, uppgett sina inkomstförhållanden till Försäkringskassan och har därmed uppfyllt den anmälningsskyldighet som finns från januari 2011.

Kammarrätten redogör vidare för att medlemmen under den långa tid som gått sedan han omplacerades första gången vid flera tillfällen bytt arbetsuppgifter och att han nu har en tjänst som bemanningsplanerare.

Kammarrätten finner att det inte under sådana förhållanden kan krävas att medlemmen skulle ha hållit sig underrättad om inkomstutvecklingen i ett yrke jämförbart med sitt tidigare. Dessutom har förändringarna i inkomsten under perioden inte varit av betydande storlek. Medlemmen borde då inte skäligen ha insett att han fått livränta med för högt belopp och han är därmed inte återbetalningsskyldig för de 153 102 kronorna.

Medlemmen hade beviljats rättshjälp av sitt fackförbund ST och företräddes av förbundsjuristen Anne Rajmic, 08 – 676 63 21, anne.rajmic@fackjuridik.com

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt