Medlem befriad från att återbetala 350 000 kr

Kammarrätten i Jönköping har i en dom den 30 oktober 2013 bedömt att Christer, medlem i fackförbundet Vision, inte är återbetalningsskyldig beträffande de drygt 350 000 kr som Försäkringskassan påstått att Christer oriktigt fått i livränta under närmare sju års tid; mellan januari 2004 och december 2010.

Christer hade redan 1991 skadat sig i arbetet som byggnadsarbetare. Han kunde därför inte fortsätta med de tunga arbetsuppgifterna. Inledningsvis fick Christer omskolning betald av Försäkringskassan, för att han skulle hitta ett annat lämpligt arbete. Efter avslutad omskolning 1995 ansågs Christer kunna arbeta i ett lägre betalt arbete som administratör. Försäkringskassan ersatte inkomstskillnaden mellan det gamla och det nya arbetet med arbetsskadelivränta. Fem år senare, i september 2000, omprövades livräntan eftersom Christer nu fått ett nytt arbete som IT tekniker. Detta arbete var lite bättre betalt än arbetet som administratör, men fortfarande lägre betalt jämfört med vad Christer skulle ha tjänat som byggnadsarbetare. Christer fick därför fortsatt livränta, beräknad på denna inkomstskillnad.

Christer fortsatte hela tiden att arbeta som IT tekniker. Varje år höjdes hans lön med samma årliga löneökningar som alla IT tekniker inom avtalsområdet fick del av. Parallellt med dessa löneökningar räknade Försäkringskassan upp livräntan som hade fastställts fr.o.m. 2000, i takt med inflationsutvecklingen i samhället.

2011, sexton år efter att Christer första gången fick livränta, inledde Försäkringskassan en utredning av Christers aktuella inkomstförhållanden. Det visade sig att fr.o.m. 2004 hade Christers löneutveckling i arbetet som IT tekniker varit så kraftig att den gått om den löneutveckling Christer skulle ha haft om han hade fortsatt arbeta som byggnadsarbetare. Det förelåg inte längre någon inkomstförlust fr.o.m. 2004 och därmed heller ingen rätt till livränta fr.o.m. denna tidpunkt.

Att Christer inte hade rätt till fortsatt livränta var klart, men frågan var om han också skulle bli tvungen att betala tillbaka den livränta han fått fr.o.m. 2004?

Försäkringskassan menade bl.a. att Christer borde ha insett att han tjänade mer efter skadan och därför inte hade rätt till livränta. Förvaltningsrätten, dit Christer överklagade, instämde i Försäkringskassans bedömning.

Christer överklagade vidare till kammarrätten, som gjorde en annan bedömning än Försäkringskassan och förvaltningsrätten. Kammarrätten påpekade att den bättre löneutvecklingen som IT tekniker inte berodde på att Christer hade utökat sin arbetstid, börjat jobba övertid eller gjort någon liknande förändring, jämfört med när han arbetade som byggnadsarbetare. Den bättre löneutvecklingen efter skadan berodde enbart på att de allmänna löneavtalen för IT tekniker hade medfört högre lön, jämfört med motsvarande avtal inom byggnadsbranschen. Vidare ansåg kammarrätten att eftersom det gått så lång tid sedan Christer arbetade som byggnadsarbetare och då löneökningarna efter skadan inte var anmärkningsvärt höga utan följde de allmänna avtalen inom IT branschen, kunde Christer inte skäligen ha insett att han fick livränta som han egentligen inte hade rätt till. Därför slapp Christer bli återbetalningsskyldig.

Ombud för Christer var Mikael Sjöberg, tel. 08/676 63 61, mikael.sjoberg@fackjuridik.com”>mikael.sjoberg@fackjuridik.com

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt