Man slipper återbetalningskrav efter dom i Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har den 11 mars 2013 (mål nr. 3926-12) meddelat en dom som kommer att kunna få betydelse för arbetsskadade som fått återbetalningskrav av livränta från Försäkringskassan.

LO-TCO Rättsskydd har under senare år drivit flera processer där vi hävdat att återkrav inte kan ske eftersom anmälningsskyldighet inte föreligger innan år 2011 för inkomstökningar till följd av bland annat löneutveckling. Detta under förutsättning att man inte borde ha insett att man erhållit för mycket ersättning. Nu har alltså HFD delat denna uppfattning.

Tidigare gällde lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF) och lagen om allmän försäkring (AFL). Dessa lagar ersattes fr.o.m. 2011 av socialförsäkringsbalken (SFB). I SFB framgår uttryckligen att anmälningsskyldighet föreligger för ändrade inkomstförhållanden. I de gamla lagarna angavs endast anmälningsskyldighet om man börjat förvärvsarbeta i större omfattning än tidigare eller om arbetsförmågan förbättrats. Domen från Högsta förvaltningsdomstolen kan därför ha betydelse för personer som driver processer där Försäkringskassan återkräver livränta med stöd av äldre bestämmelser i LAF och AFL.

Återbetalning av för mycket erhållen ersättning har dock alltid kunnat ske dels om man lämnat oriktiga uppgifter, dels om man skäligen bort inse att man erhållit för mycket.

HFD:s dom gällde en man som på grund av en arbetsskada 1986 tvingades omskola sig från målare till säljare. Eftersom arbetet som säljare var sämre betalt fick mannen arbetsskadelivränta från Försäkringskassan för skillnaden mellan inkomsterna. Först 2009 gjorde Försäkringskassan en efterkontroll av inkomstförhållandena och fann då att inkomsten i arbetet som säljare ökat mer än inkomsten i arbetet som målare. Mannen gjorde dock fortfarande en inkomstförlust och hade rätt till livränta men med ett lägre belopp.

Försäkringskassan krävde tillbaka drygt 500 000 kr fr.o.m. år 2001. Förvaltningsrätten satte ned kravet till 350 000 kr. Kammarrätten menade däremot att mannen inte var återbetalningsskyldig för åren 2004-2009. Kammarrätten ansåg att det var fråga om inkomstökningar till följd av löneutveckling och att mannen därför inte hade någon anmälningsskyldighet för sådana inkomstökningar enligt de bestämmelser som gällde för de aktuella åren.

Försäkringskassan överklagade domen till HFD och hävdade att en ökad inkomstförmåga alltid ska anses avspegla en utökad arbetsförmåga. Man menade därför att mannen hade haft en anmälningsskyldighet för sina inkomster.

HFD konstaterar i domen att Försäkringskassan gör en alldeles för vid tolkning av lagbestämmelserna i LAF och AFL. HFD anger att det klart måste framgå vilka förhållanden den enskilde är skyldig att lämna uppgifter om för att fullgöra sin anmälningsskyldighet. Man anser i likhet med kammarrätten att mannen inte brustit i sin anmälningsskyldighet och att omständigheterna inte heller är sådana att han skäligen borde ha insett att han fått livränta med för högt belopp för åren 2004-2009.

Mannen hade fått rättshjälp av sitt fackförbund Unionen och ombud för honom var förbundsjurist Erika Ejderhamn Roupé på förbundet.

Ytterligare upplysningar kan lämnas av förbundsjurist Linda Wallin, LO-TCO Rättsskydd AB, tel. 08 – 676 63 46.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt