Mål nr A 22/23 (JM AB) och A 23/23 (JM Supply AB)

Fackförbundet Byggnads stämmer byggbolagen JM AB samt JM Supply AB i Arbetsdomstolen. Företagen har använt otillåtna metoder vid anställning av personal och betalat ut för lite i löner och ersättningar till ett 40-tal anställda i bolagen. Byggnads har granskat bolagen under perioden 2020 till 2022 och konstaterat upprepade fall där anställda varken fått ut rätt lön, helglön eller semesterersättning. Arbetstagarna, som främst arbetat i Stockholms- och Västra Götalandsregionerna, har därigenom inte heller fått den ob-ersättning, pension och i vissa fall inte heller den sjuklön de haft rätt till.

I målet mot JM AB yrkar Byggnads 11 miljoner i allmänt skadestånd till förbundet för brott mot byggavtalet. Yrkandet motsvarar dels den förtjänst som bolaget har gjort på att bryta mot avtalet, dels den kränkning det har inneburit att bolaget inte har respekterat kollektivavtalet. I målet mot JM Supply AB yrkar förbundet 200 000 kr i allmänt skadestånd för brott mot avtalet.

Ombud är Marie Nordström, förbundsjurist vid LO-TCO Rättsskydd AB.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt