Lösningsmedelsskadad får livränta

En man med kronisk toxisk encefalopati eller kronisk lösningsmedelsskada får efter dom i Kammarrätten i Göteborg rätt till livränta, trots att det funnits olika uppfattningar i den medicinska utredningen om bl.a. hur lång exponeringstiden måste vara för att samband ska anses bevisat mellan exponering och besvär. Mannen, som först 2012 fick diagnosen kronisk lösningsmedelsskada efter utredning på Arbets- och miljömedicinsk klinik, har utsatts för lösningsmedel under i vart fall fem års tid från 18-års ålder. Men besvären har först trettio år senare orsakat längre sjukfrånvaro och så småningom helt nedsatt arbetsförmåga och sjukersättning.

Trots detta anser kammarrätten att övervägande skäl talar för ett samband mellan besvär och den skadliga inverkan han varit utsatt för i arbetet. Domstolen konstaterar att diagnosen kronisk toxisk encefalopati måste anses säkerställd, och att inga konkurrerande eller samverkande faktorer kunnat påvisas som förklarar hans besvär bättre än att han varit utsatt för lösningsmedel i arbetet.

Kammarrätten i Göteborgs dom den 16 november 2016 med mål nr 4786-1. Ombud för medlemmen är förbundsjurist Angelin Olsson De Groat, 08-6766373, och rättshjälp har beviljats av GS facket.