Lokalvårdare hade rätt till sjukpenning

Kammarrätten i Göteborg har i en dom den 14 maj 2014 ansett att en lokalvårdares arbetsförmåga inte ska bedömas mot den reguljära arbetsmarknaden, utan mot hennes ordinarie arbete.

Kvinnan genomgick en knäoperation och behövde längre rehabilitering än 180 dagar. Hon nekades då ytterligare sjukpenning under sex veckor med hänvisning till att arbetsförmågan skulle prövas mot den reguljära arbetsmarknaden och inte bara mot hennes anställning som lokalvårdare.

Huvudregeln är att efter dag 180 ska arbetsförmågan prövas mot ”den reguljära arbetsmarknaden”. Numera har man bytt begrepp till ”normalt förkommande arbete på arbetsmarknaden”. Mellan dag 180-365 kan arbetsförmågan prövas mot det ordinarie arbetet om det finns särskilda skäl. Sådana skäl kan vara om det finns stor sannolikhet för att den sjuke kan återgå i arbete hos arbetsgivaren innan dag 365.

Behandlande läkares sjukintyg angav att kvinnan led av postoperativa besvär och att hon därför behövde sjukskrivas längre än i normalfallet. En sådan operation kan också antas leda till att arbetsförmågan återställs.

Kammarrätten bedömde att det var fråga om en klar och tydlig diagnos samt att hon genomgått en operation som enligt vetenskap och beprövad erfarenhet med stor sannolikhet kan antas leda till att arbetsförmågan återställs. Även om sjukskrivningstiden i normalfallet efter en sådan operation uppgår till fyra månader ansåg kammarrätten att man skulle ta hänsyn till vad läkarna angav om kvinnans postoperativa besvär.

Kvinnan hade beviljats rättshjälp av Kommunalarbetareförbundet och företräddes av förbundsjurist Anne Rajmic, LO-TCO Rättsskydd, 08-676 63 21, anne.rajmic@fackjuridik.com

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt