LO-TCO Rättsskydd medverkade på Skyddsombudens dag

2012 infördes en årlig dag för skyddsombud under EUs arbetsmiljövecka. I år inföll dagen den 22 oktober och ägde rum på Stockholms mässan. En av anledningarna till att skyddsombudens dag infördes var att höja statusen på skyddsombuden. Skyddsombudens dag ger skyddsombuden tillfälle att träffas och utbyta erfarenheter.

I år hade förbundens skyddsombud möjlighet att besöka en egen VIP-loge. Där bjöds bland annat på fyra angelägna seminarier; Upphandling av företagshälsovård, Arbetets sociala och organisatoriska frågor, Riskbedömning – hur svårt ska det va? och slutligen Om arbetsmiljöbrott. Seminariet om arbetsmiljöbrott leddes av företrädare för Polismyndigheten och LO-TCOs Rättsskydd. Förbundsjuristerna Anneli Ohlsson Anderbjörk och Henric Ask deltog från LO-TCO Rättsskydd. Seminariet om arbetsmiljöbrott var välbesökt och frågorna var många.

Polismyndigheten informerade att de har centraliserat arbetsmiljöbrotten i Stockholmsområdet från 1 september i år. De har en helt ny grupp på sex personer med en förundersökningsledare och polisen kommer att ta helt nya grepp om arbetsmiljöbrotten. Från den 1 januari 2015 kommer Polismyndigheten att omorganiseras och bli en myndighet indelad i regioner. Förhoppningen är att arbetet med arbetsmiljöbrott i övriga regioner kommer att bedrivas på samma sätt som i Stockholm. Polisen uppmanade skyddsombuden att hjälpa dem i deras förundersökningar och efterlyste skyddsombudens erfarenheter.

Dagen avslutades med att LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson och statssekreterare Erik Nilsson på Arbetsmarknadsdepartementet samtalade om arbetsmiljöfrågor i framtiden. Därefter serverade de tillsammans med förbundens arbetsmiljöansvariga varmkorv till skyddsombuden.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt