LO-TCO Rättsskydd kommenterar Rättssäkerheten i fara

Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF) kom i oktober ut med rapporten ”Socialförsäkringsmål i förvaltningsdomstolarna” (2014:18). Rapporten väcker en rad frågor som vi på LO-TCO Rättsskydd AB anser vara intressanta och som borde diskuteras på ett bredare plan.

Vill du få din sjukpenning, arbetsskada eller sjukersättning godkänd ska du helst vara född i slutet av månaden eller få ditt ärende handlagt av förvaltningsrätten i Luleå. Bättre kan det också gå om du får hjälp av ett ombud, eller har möjlighet att få en muntlig förhandling.

Vad beror de här skillnaderna på?

Eftersom vi företräder fackförbundens medlemmar i försäkringsärenden sedan mer än 40 år tillbaka så är inte frågeställningarna nya för oss. Men det är första gången vi ser en ordentlig analys av bristerna i rättssystemet.

Sedan tidigare vet vi att Försäkringskassans omprövningsenheter ändrar sina beslut i olika omfattning. Skillnaden hos Försäkringskassan blir särskilt tydlig när man jämför sjukpenning. Får du inte sjukpenning som du begärt, kan du begära omprövning hos kassan. Av de som är födda i början av månaden får drygt 8 procent bifall vid omprövningen, för de som är födda i slutet är siffran nästan 15 procent!

Men skillnaden finns kvar när ärendet prövats i domstol. Domstolarna handlägger och bedömer målen på olika sätt. De har olika syn, tradition och kultur avseende handläggning och utredning i målen. Det kan också slås fast att domstolarna inte står fria gentemot Försäkringskassans bedömningar när de fattar beslut. Oavsett om det finns ny bevisning, ombud eller muntlig förhandling så skiljer sig domstolarna åt när det gäller ändringsfrekvens.

Störst chans att få ändring i domstol har man i Luleå där 40 % av sjukersättningarna och 30 % av arbetsskadeersättningarna ändras. Minst är chansen i Stockholm där endast 11 % av båda ärendetyperna ändras. Statistiken är både skrämmande och intressant!

När sjukförsäkringsreglerna ändrades 2008 ökade antalet överklaganden till domstolarna markant, något som blev kännbart även för oss på LO-TCO Rättsskydd. Idag har antalet mål sjunkit, och särskilt antalet arbetsskadeärende har sjunkit dramatiskt (85 %) över en tioårsperiod. Samtidigt konstaterar ISF att om man har ett ombud i dessa ärenden så ökar möjligheten att vinna sitt mål med över 100 %! Höga ändringstal anges också för den som kan anlita ombud i sjukpenning- och sjukersättningsärenden.

Som ombud i flera hundra nya mål i domstolarna varje år kan vi konstatera att de vi företräder har svårt att göra sina röster hörda, men inte nödvändigtvis för att de inte har rätt till sin ersättning utan för att rättsväsendet brister på många avgörande punkter. Domstolarna ska stå fria från påverkan från statsmakterna, det är en grundpelare i en rättstat, men det innebär också att medborgarna ska kunna känna förtroende för dem och rättssäkerheten.

ISFs analys visar att det är tveksamt om så är fallet idag.

Den som vill veta mer kan kontakta enhetschefen Claes Jansson, 08-6766316, claes.jansson@fackjuridik.com eller förbundsjuristen Angelin Olsson de Groat, 08-6766373, angelin.olssondegroat@fackjuridik.com

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt