Livsmedelsarbetareförbundet stämmer bryggeri för bristande rehabilitering

I Livsmedelsavtalet finns sedan ett antal år tillbaka bestämmelser om rehabilitering som bland annat innebär att åtgärder för arbetsanpassning och rehabilitering ska sättas in så tidigt som möjligt. Åtgärderna ska inriktas på återgång till de gamla arbetsuppgifterna. Om inte detta är möjligt så ska arbetsgivaren under­söka arbetsuppgifter inom annan del av företaget eller inom andra driftsenheter.

En av förbundets medlemmar, anställd på ett bryggeri i Västsverige sedan drygt 30 år, har under de senaste åren varit sjukskriven i olika omfattning. Till följd av detta har han genomgått viss rehabilitering. Rehabiliteringsåtgärderna har dock inte inriktats på att medlemmen skulle återgå i arbete på bolaget utan har huvudsakligen bestått i arbetsträning hos annan arbetsgivare. Detta trots att det har varit möjligt att vidta rehabiliteringsåtgärder inom bolaget på så sätt att medlemman skulle ha kunnat återgå i arbete hos bolaget.

Genom att inte följa kollektivavtalet har bolaget brutit mot detsamma. Livsmedelsarbetareförbundet har därför väckt talan i Arbetsdomstolen och krävt att bolaget ska betala skadestånd till förbundet och medlemmen. Bolagets agerande är även att se som ett försök att förmå medlemmen att säga upp sig själv varför förbundet också krävt att bolaget ska betala skadestånd för brott mot lagen om anställningsskydd.

Ärendet har målnummer A 42/10 i Arbetsdomstolen och handläggs av förbundsjuristen Henric Ask, 08-6766368.

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt