Lätt kringgå anställningsskyddet

Cargotec Sverige AB bedrev tillverkning av lätt- och medeltung truck i Ljungby och av tung truck i Lidhult. Under 2009 beslutade bolaget att tillverkningen av lätt- och medeltung truck skulle flytta från Ljungby till bolagets driftställe i Lidhult. Samtidigt skulle antalet anställda minskas. 76 av de arbetstagare som arbetade med trucktillverkningen i Ljungby erbjöds arbete i Lidhult. Omplaceringserbjudandena lämnades till de anställda oberoende av hur länge de hade arbetat i bolaget. De arbetstagare som inte erhöll omplaceringserbjudande avseende arbete i Lidhult och som inte heller erbjöds arbete på den serviceverkstad som fanns kvar i Ljungby sades upp på grund av arbetsbrist.

IF Metall stämde Cargotec Sverige AB och Teknikföretagaren och gjorde gällande att övertaligheten i Ljungby skulle ha hanteras enligt turordningsregeln i 22 § lag om anställningsskydd före flytten av tillverkningen från Ljungby till Lidhult och att de anställda som inte blivit uppsagda på grund av arbetsbrist skulle erbjudas anställning i Lidhult. Cargotec Sverige AB och Teknikföretagen gjorde i sin tur gällande att bolaget hade rätt att fritt välja ut vilka arbetstagare som skulle erhålla omplaceringserbjudandena oberoende av deras anställningstid i bolaget.

Arbetsdomstolen har nu meddelat en mellandom i målet. Domstolen ansåg att Cargotec Sverige AB hade rätt att välja ut vilka arbetstagare som erhöll omplaceringserbjudanden till Lidhult oberoende av deras anställningstid i bolaget. AD 2011 nr 30

Under de centrala tvisteförhandlingarna gjorde Cargotec Sverige AB och Teknikföretagen gällande att anläggningen i Ljungby var två driftenheter. Detta trots att anläggningen alltid i alla avseenden tidigare hade behandlats som en driftsenhet. Om anläggningen var två driftenheter skulle detta medföra att en turordning skulle fastställas för de anställda som arbetade med tillverkning och en turordning skulle fastställas för de anställda som arbetade på serviceverkstaden.. Arbetsdomstolen kom i sin mellandom fram till att anläggningen i Ljungby var två driftsenheter.

Domen visar hur lätt det är för en arbetsgivare att kringgå anställningsskyddet. Genom att först placera om de anställda som arbetsgivaren vill ha kvar i verksamheten till andra driftsenheter kan arbetsgivaren behålla dem han önskar. Domen visar också att Arbetsdomstolen slår vakt om arbetsgivarens arbetsledningsrätt och är ovillig att inskränka den t o m när den uppenbart används för att runda anställningsskyddet.

Det kan tilläggas att två ledamöter i Arbetsdomstolen var skiljaktiga och menade att det var skäligt att de som hade längst anställningstid hade förtur till de arbeten som blev kvar hos bolaget.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt