Lärares förtroendearbetstid ger rätt till a-kassa

För rätt till arbetslöshetsersättning krävs enligt huvudregeln att sökanden har arbetat minst halvtid under minst sex månader före arbetslöshetens inträde, det så kallade arbetsvillkoret.

För lärare är det vanligt att schemalagd undervisningstid kompletteras med s.k. förtroendearbetstid. Enligt branschpraxis har sådan förtroendearbetstid inte inkluderats på arbetsgivarintyg vid arbetslöshet, men den ingår som arbetstid i gällande kollektivavtal.

Kammarrätten i Stockholm har nu avgjort ett mål om arbetslöshetsförsäkring där en jurist från LO-TCO Rättsskydd företrätt en medlem i Lärarförbundet som nekats a-kassa.

Medlemmen hade arbetat 17,5 timmar schemalagd tid i veckan och utöver detta 5 timmar förtroendearbetstid. A-kassan menade att sådan förtroendetid inte kunde ingå i arbetsvillkoret och avslog ersättning eftersom medlemmen då inte ansågs ha arbetat minst halvtid under sex månader.

Kammarrätten går emellertid på LO-TCO Rättsskydds linje och slår fast att förtroendearbetstid ska beaktas vid bedömningen av om medlemmen uppfyller arbetsvillkoret. Det är faktiskt arbete som har utförts och ligger till grund för lön och Lärarnas a-kassa hade inte fog för att exkludera förtroendearbetstiden vid fastställande av arbetsvillkoret.

Domen har betydelse för lärare, särskilt deltidsarbetande, men också andra yrkesgrupper där olika former av förtroendearbetstid kompletterar den schemalagda arbetstiden.

Medlemmen hade beviljats rättshjälp av sitt fackförbund Lärarförbundet. Ombud var förbundsjuristen Magnus Eriksson, tel. 08-676 63 47.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt