Långdragen avtalstvist på flygplatser löst genom förlikning

Gate Gourmet Sweden AB bedriver verksamhet med bland annat catering på flygplatser och är bundet av kollektivavtal med Svenska Transportarbetareförbundet och Hotell- och restaurangfacket. I samband med en omorganisation hösten 2020 bytte bolaget ensidigt kollektivavtal till Hotell- och restaurangfackets kollektivavtal för arbete som faller inom Transports avtalsområde (civilflygavtalet). I en tidigare förlikning mellan Transport och bolaget har bolaget betalat sammanlagt 10 miljoner kronor till 62 medlemmar i Transport som sades upp i samband med detta (se publicering på hemsidan den 4 november 2021). Mellan Transport och bolaget har också förelegat tvist avseende ersättningar från den 1 september 2020 och framåt till 16 medlemmar i Transport som inte sades upp och som bolaget har tillämpat fel kollektivavtal på. Denna tvist är nu löst genom en förlikning. Förlikningsavtalet innebär att bolaget ska betala sammanlagt 1,8 miljoner kronor till de berörda medlemmarna samt ett belopp till Transport. Vidare är Transport och bolaget överens om vilket kollektivavtal som ska tillämpas på vilka arbetsuppgifter från och med den 1 september 2023. I samband med förlikningen har också träffats lokala kollektivavtal om vissa lönetillägg.
Genom förlikningen löstes tvisterna i Arbetsdomstolens mål A 36/21 och A 97/21. Dessutom löstes tvister i ett stort antal påkallade tvisteförhandlingar.

Ombud för Transport var förbundsjuristen Annett Olofsson, tfn 08-6766329.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt