Konkurrensverket ifrågasätter kollektivavtal

LO och Skogs- och Träfacket har på Konkurrensverkets begäran avgett ett yttrande med svar på ett antal frågor gällande en definition av arbetstagarbegreppet inom skogsbranschen, § 3 i Skogsavtalet. Konkurrensverket ifrågasätter om bestämmelsen skulle kunna medföra en konkurrensbegränsning.

LO och Skogs- och Träfacket menar att bestämmelsen inte har någon konkurrensbegränsande effekt eller något sådant syfte. I yttrandet pekar organisationerna på att det svenska arbetstagarbegreppet är civilrättsligt tvingande samt att EG-domstolen fastslagit att kollektivavtalets huvudprinciper inte strider mot EG-rättens konkurrensbestämmelser.

Enligt uppgift kommer Konkurrensverket senast i februari 2009 att fatta beslut om man ska gå vidare i ärendet.

Konkurrensverkets ärende Dnr 364/2008.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt