Konkurrensverket avslutar ärende om arbetstagardefinition i kollektivavtal

Konkurrensverket har ifrågasatt om en definition av arbetstagarbegreppet inom skogsbranschen, § 3 i Skogsavtalet, är konkurrensbegränsande. LO och Skogs- och Träfacket har yttrat sig i ärendet och anfört att bestämmelsen inte har någon konkurrensbegränsande effekt eller något sådant syfte. LO och Skogs- och Träfacket har bland annat pekat på att det svenska arbetstagarbegreppet är civilrättsligt tvingande samt att bestämmelsen inte innehåller något förbud mot entreprenader. Konkurrensverket har nu beslutat att inte ytterligare utreda frågan om § 3 i Skogsavtalet är konkurrensbegränsande. Ärendet är därmed avslutat hos Konkurrensverket.

Konkurrensverkets ärende Dnr 364/2008.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt