Konkurrensverket avslår Måleriföretagens begäran – Måleriavtalets bestämmelse om yrkesutbildade arbetstagare utreds inte

I Måleriavtalet mellan Måleriföretagen och Svenska Målareförbundet finns en bestämmelse avseende garantilön för yrkesutbildade arbetstagare. Den 5 maj 2021 gjorde Måleriföretagen en anmälan till Konkurrensverket där det gjordes gällande att en bestämmelse i Måleriavtalet avseende garantilön för yrkesutbildade arbetstagare är konkurrensbegränsande. Måleriföretagen hemställde i sin anmälan att Konkurrensverket skulle utreda frågan och ålägga Måleriföretagens medlemsföretag att, vid vite, inte tillämpa kollektivavtalsbestämmelsen. Förbundet har till Konkurrensverket anfört att den aktuella kollektivavtalsbestämmelsen helt klart faller inom det fackliga kärnområdet och att konkurrenslagens regler om konkurrensbegränsning inte är tillämpliga. Konkurrensverket har den 24 september 2021 fattat beslut om att skriva av ärendet eftersom verket inte anser att det för närvarande finns skäl att prioritera en fördjupad utredning. Konkurrensverket tillmötesgår alltså inte Måleriföretagens begäran om ett åläggande vid vite att inte tillämpa kollektivavtalsbestämmelsen. Konkurrensverkets ärende nr 303/2021.

Med anledning av Måleriföretagens anmälan till Konkurrensverket har förbundet väckt talan i Arbetsdomstolen för olovlig stridsåtgärd. Förbundet menar att Måleriföretagens anmälan är gjord mot bättre vetande och i ond tro. Förbundet har yrkat att Måleriföretagen ska förpliktas betala en miljon kronor i allmänt skadestånd till förbundet för den olovliga stridsåtgärden. Arbetsdomstolens mål nr A 76/21.

Ombud för förbundet i Konkurrensverket och Arbetsdomstolen är chefsjuristen Mattias Landgren (08-6766317) och förbundsjuristen Annett Olofsson (08-6766329).

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt