Kommunal förvaltningschef drabbad av stroke – godkänt som arbetsskada

Kvinnan tillrädde den aktuella tjänsten under hösten 2008 och skulle ansvara för en stor förändring som skulle genomdrivas inom kommunen. Det administrativa stöd hon hade behövt inför detta arbete hade dragits in före tillträdet. Dessutom hade det tillkommit besparingskrav som ytterligare försvårade hennes arbete.

Under hösten och vintern var arbetsbelastningen mycket hög och uppskattningsvis uppgick arbetstiden till cirka 80 timmar per vecka. Hon hade begränsad möjlighet att styra över sin arbetssituation och hon var klämd mellan de politiskt styrandes krav och medarbetarnas samt medborgarnas krav.

Efter knappt ett års arbete insjuknade hon i stroke och efter utredning vid Arbets- och miljömedicinsk mottagning framkom att det sannolikt var den extremt belastande arbetssituationen som var orsak till insjuknandet. Några andra riskfaktorer av betydelse hade inte framkommit. Dessutom hade arbetsförhållandena bekräftats av en annan chef inom kommunen.

Försäkringskassan fann i sitt första beslut att det rört sig om en självpåtagen arbetsbörda och att det därför förelåg en situation som ska undantas från arbetsskadeförsäkringen. Kvinnans ombud argumenterade för att även om den aktuella tjänsten i sig innebar en viss belastning var det i detta fall fråga om en belastning som långt överskred vad som kan anses vara normalt. Dessutom förelåg grova brister i arbetsmiljöhänseende som inte kan anses falla inom lagens undantag.

Under prövningen i förvaltningsrätten medgav Försäkringskassan bifall till överklagandet och förvaltningsrätten fann att övervägande skäl talade för samband mellan skadlig inverkan i arbetet och insjuknandet i stroke.

Kvinnan beviljades rättshjälp av sitt förbund Vision. Ombud i målet var förbundsjurist Lise-Lotte Sjöstedt, 08-6766322, lise-lotte.sjostedt@fackjuridik.com

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt