Kommunal ansöker om resning hos Högsta Domstolen – ”Arbetsdomstolens dom strider mot EU-rätten”

Den 12 februari i år meddelade Arbetsdomstolen dom i ett mål mellan Kommunal och Malmö stad (se under ”Aktuella fall” den 14 februari). I domen, AD 2014 nr 14, prövade Arbetsdomstolen frågan om ett privat bolags verksamhet med personlig assistans till en brukare hade övergått till Malmö stad enligt 6 b § LAS. Kommunal hävdade med hänvisning till EU-rätten att verksamheten övergått till Malmö stad enligt 6 b § LAS. Arbetsdomstolen avslog Kommunals talan.

I en ansökan om resning till Högsta Domstolen som Kommunal ger in idag pekar Kommunal på att domen står i strid med EU:s överlåtelsedirektiv och EU-domstolens domar på området. Anställda i personalbaserade verksamheter ställs utan det skydd som EU-rätten syftar till.

Omständigheterna i Arbetsdomstolens mål var följande. I det privata bolagets verksamhet arbetade fyra anställda som personliga assistenter åt brukaren. På grund av missförhållanden hänförliga till en av de anställda assistenterna beslutade Försäkringskassan att assistansersättningen inte längre skulle betalas ut till bolaget utan istället skulle betalas ut till Malmö stad. På grund av detta övertog staden verksamheten med personlig assistans åt brukaren. Staden anställde de övriga tre assistenterna och fortsatte verksamheten oförändrad. Ingen del av verksamheten blev kvar i det privata bolaget.

Arbetsdomstolen skriver i sin dom att ”staden varken tog över arbetsledning, administration eller materiella tillgångar”. Det fanns inte några materiella tillgångar i verksamheten. Inte heller fanns någon arbetsledning att tala om. Den administration som fanns i det privata bolaget övergick till staden. Hela verksamheten övergick till staden utom den assistent som var upphov till missförhållandena. Arbetsdomstolen menar trots det att gruppen arbetstagare inte var tillräckligt självständig för att utgöra en ekonomisk enhet och att det därför inte var fråga om övergång av verksamhet enligt 6 b § LAS.

Arbetsdomstolens dom innebär att arbetstagare inom personalbaserade verksamheter som service, underhåll, lokalvård, bevakning och hemtjänst m.m. lämnas utan det skydd som EU:s överlåtelsedirektiv syftar till. Eftersom frågan berör stora delar av arbetsmarknaden är det av yttersta vikt att Högsta Domstolen klargör att Arbetsdomstolens rättstillämpning uppenbart strider mot lag, skriver Kommunal i sin resningsansökan.

Ombud för Kommunal är förbundsjuristen Annett Olofsson, tfn 08-676 63 29.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt