Kommentarer till Försäkringskassans pressmeddelande och Ekots lördagsintervju med Dan Eliasson

Försäkringskassan har den 21 oktober 2011 släppt ett pressmeddelande med anledning av de två domar som Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) meddelat den 19 oktober 2011 angående begreppet stadigvarande nedsatt arbetsförmåga. I Ekots lördagsintervju den 22 oktober 2011 har även Försäkringskassans nye generaldirektör, Dan Eliasson, redovisat sin syn på domarna. Vad Försäkringskassan har anfört i dessa sammanhang förtjänar vissa synpunkter.

Angående den praktiska tillämpningen skriver Försäkringskassan i sitt pressmeddelande att domarna får den betydelsen att varken ”Försäkringskassan eller lägre domstolsinstanser vid tolkningen av begreppet stadigvarande får sätta likhetstecken mellan ”all överskådlig framtid” och ”livslångt” eller ”fram till pensionsåldern”. Jag delar Försäkringskassans uppfattning i detta avseende och välkomnar att den tydligt klargör detta. Jag välkomnar också att Försäkringskassan i sitt pressmeddelande framhåller att en individuell bedömning ska göras i varje enskilt ärende.

Utifrån det hittills sagda borde det alltså finnas goda förutsättningar för att Försäkringskassans fortsatta handläggning av ärenden om sjukersättning stämmer överens med den innebörd av regelverket som fastslås i HFD:s domar. Vad gäller Försäkringskassans tidigare tolkningar av regelverket blir jag däremot mycket förvånad över vissa av de uttalanden som görs i pressmeddelandet och i Ekots lördagsintervju.

I sitt pressmeddelande påstår Försäkringskassan att HFD:s ”[d]omar stödjer Försäkringskassan”. Enligt Dan Eliasson ligger domarna redan i linje med hur Försäkringskassan arbetar och att HFD bekräftat den syn Försäkringskassan har på när sjukersättning kan ges, hur begreppet stadigvarande nedsatt arbetsförmåga ska tolkas och hur förarbetsuttalandena som handlar om under överskådlig tid ska tolkas. Dan Eliasson hävdar vidare att Försäkringskassan inte har tolkat begreppet stadigvarande nedsatt som att det är resten av livet. Han säger även att Försäkringskassan fortsätter att tolka lagen som den har gjort och att kassan har fått stöd av högsta instans att det är på så sätt lagen ska tolkas.

Dessa påståenden vore korrekta om det hade förhållit sig på det sättet att Försäkringskassan aldrig uppställt ett krav på att arbetsförmågan ska vara nedsatt ”livslångt”, ”för all framtid” och dylikt. Som ombud i många ärenden och mål om sjukersättning har jag emellertid kunnat konstatera att det ofta är just ett sådant krav Försäkringskassan har ställt.

Försäkringskassan skriver vidare i pressmeddelandet att HFD ”bekräftar […] Försäkringskassans synsätt att pensionsåldern inte är en gräns för bedömningen”. Vad Försäkringskassan emellertid har gjort gällande i flera enskilda ärenden är att det inte räcker att arbetsförmågan är nedsatt fram till pensionsåldern, utan att det krävs att den är nedsatt under längre tid än så.

I lördagsintervjun fick Dan Eliasson frågan vad han säger till dem som hävdar att Försäkringskassan har bedömt att begreppet stadigvarande nedsatt arbetsförmåga betyder att du är sjuk resten av livet eller fram till pensionering. Hans svar var att han inte kan svara på alla ärenden och att det har han naturligtvis ingen insikt i. Det är därför viktigt att betona att de nu nämnda kraven inte har ställts i något enstaka ärende, utan förekommer i många av de ärenden vi på LO-TCO Rättsskydd driver. Vi har fortfarande pågående ärenden hos Försäkringskassan och mål i domstol där kassan ställer de här kraven. Det kan antas att kraven också förekommer i ärenden där LO-TCO Rättsskydd inte medverkar som ombud. Det sagda kan inte och borde inte vara obekant för Försäkringskassans huvudkontor och dess generaldirektör. Det är nämligen mycket lätt att ta fram både beslut och inlagor till domstol från Försäkringskassan som utvisar att de aktuella kraven faktiskt ställts.

Försäkringskassan hävdar vidare i pressmeddelandet att den tolkat kravet på stadigvarande nedsatt arbetsförmåga som att det betyder att arbetsförmågan ska vara nedsatt för mycket lång tid. Inte i något ärende har jag dock sett att Försäkringskassan tolkat regelverket på det sättet. Det anges inte heller i Försäkringskassans Vägledning 2004:9 (version 13) ”Sjukersättning och aktivitetsersättning – rätten till ersättning, beräkning m.m.” att detta skulle ha varit kassans tolkning.

HFD:s domar har betydelse även när det gäller frågan om rehabilitering. Det har varit ett vanligt argument från Försäkringskassans sida att det krävs att rehabilitering faktiskt genomförts före prövningen av rätten till sjukersättning. HFD slår emellertid fast att det inte krävs att rehabiliteringsåtgärder har vidtagits. Tyvärr berörs inte denna aspekt av domarna i vare sig Försäkringskassans pressmeddelande eller i Ekots lördagsintervju med Dan Eliasson.

Sammanfattningsvis råder det ingen tvekan om att Försäkringskassan i många ärenden ställt krav på dels livslång nedsättning av arbetsförmågan och liknande, dels att rehabiliteringsåtgärder måste ha vidtagits och att dessa krav inte är förenliga med HFD:s domar. Såtillvida måste domarna medföra en stor förändring av Försäkringskassans tillämpning.

I mer än tre års tid har Försäkringskassan avslagit många enskildas ansökningar om sjukersättning med hänvisning till felaktiga påståenden. Det är anmärkningsvärt att Försäkringskassan nu inte står för detta. Än mer förvånande är Försäkringskassans påstående att HFD:s domar stödjer Försäkringskassan. Försäkringskassans egna beslutsfattare och processförare lär ha svårt att känna igen sig i den bilden, liksom enskilda och deras ombud samt domstolar. Det hade inte heller funnits anledning för HFD att så tydligt klargöra hur regelverket inte ska tolkas om inte någon part hade framfört en sådan tolkning.

Slutligen bör nämnas att det förutom de två domar Försäkringskassan omnämner i sitt pressmeddelande (mål nr 242-11 och 4686-10) kom ytterligare en dom från HFD (mål nr 7299-10) som handlar om huruvida möjligheterna till arbetslivsinriktad rehabilitering är uttömda. I det målet avslog HFD Försäkringskassans överklagande, vilket innebär att den enskilde fick rätt till sökt ersättning.

Förbundsjurist Phillip Eldon, tel. 08-676 63 00

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt