Kemisk överkänslighet godkänns som arbetsskada

 

LO-TCO Rättskydd har vunnit ett mål i Kammarrätten i Göteborg där frågan var om besvär efter en bensinöversköljning kan godkännas som en arbetsskada och om diagnoserna TILT (kemisk överkänslighet) och MCS (multipel kemisk överkänslighet) kan vara arbetsskaderelaterade.

Målet handlar om en tankbilschaufför som blivit översköljd av bensin i samband med ett olycksfall. Mannen är medlem hos Transportarbetareförbundet. Han var fullt arbetsför i tre år efter olyckan och blev sedan helt arbetsoförmögen med svåra sjukdomsbesvär. Det fanns ingen medicinsk dokumentation som styrkte besvär under tre års tid.

Muntlig förhandling hölls i förvaltningsrätten där vittnen styrkte medlemmens berättelse om besvär under åren fram till dess han blev sjukskriven. Rättsskyddet åberopade tre sakkunnigutlåtanden av specialister i arbets-och miljömedicin. Försäkringskassan åberopade å sin sida tre specialister i arbets- och miljömedicin till stöd för att samband inte föreligger.

Förvaltningsrätten fann efter den muntliga förhandlingen att även om de medicinska mekanismerna för aktuella symptom inte är helt vetenskapligt klarlagda så framstår det som mer sannolikt att medlemmens besvär uppkommit till följd av olycksfallet än att de inte har gjort det. Besvären godkändes därför som en arbetsskada.

Försäkringskassan överklagade domen men kammarrätten i Göteborg instämde i förvaltningsrättens bedömning. Dessa symtomdiagnoser har sannolikt inte tidigare godkänts som arbetsskaderelaterade.

Ombud i målet var förbundsjurist Ulf Lejonklou, tel. 08-676 63 57

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt