Kammarrätten slår fast rättsläget

Medlem som haft en tydlig medicinsk utredning har visat att hen har rätt till partiell sjukersättning.
Kammarrätten slog fast att vad Försäkringskassan har anfört och åberopat i målet inte utgjorde tillräckliga skäl för att ifrågasätta de behandlande läkarnas
kompetens, underlagen för deras bedömning eller deras slutsatser.

Kammarrätten i Jönköping dom i mål 3921-20 meddelad den 24 november 2021.

Medlemmen hade beviljats facklig rättshjälp av sitt fackförbund Kommunal. Ombud var förbundsjuristen Gustav Sjöberg, 08-6766340.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt