Kammarrätten i Sundsvall underkänner Försäkringskassans bedömning av restarbetsförmåga

Försäkringskassan konstaterade att en medlem i IF Metall hade en fotskada som utgjorde en arbetsskada och bedömde att han hade rätt till livränta. Medlemmen arbetade fortfarande kvar på sin tidigare arbetsplats men bara på halvtid.

Försäkringskassan bedömde, trots detta, att medlemmen skulle klara ett annat arbete (som handpaketerare) på heltid och beslutade att bestämma hans livränta utifrån en inkomst som han förväntades kunna få i ett sådant arbete på just heltid.

Kammarrätten prövade om medlemmens inkomst efter skadan ska bestämmas till hans faktiska inkomst i halvtidsarbete eller till en annan högre inkomst som han skulle fått i något annat arbete.

Kammarrätten konstaterade att det är Försäkringskassan som ska utreda och ange ett arbete som den försäkrade kan klara av samt ange vilken inkomst som han skulle kunna erhålla trots sin arbetsskada. Kammarrätten konstaterade vidare att det enligt praxis ställs höga krav på den utredning som Försäkringskassan ansvarar för.

Kammarrätten konstaterade att medlemmen till följd av fotskadan har svårt att gå och stå mer än korta stunder samt även problem när han sitter. Kammarrätten fann att det därmed var sannolikt att klaganden saknade förmåga att arbeta mer än halvtid i sådana arbeten som kräver mer än en begränsad belastning av foten.

Kammarrätten ansåg visserligen att utredningen gav stöd för att de huvudsakliga arbetsuppgifterna för en handpaketerare främst kräver styrka och rörlighet i överkroppen. Kammarrätten konstaterade samtidigt, utifrån uppgifter från IF Metall, att arbetet som handpaketerare normalt förutsätter att arbetstagaren kan gå och stå i en inte obetydlig omfattning. Enligt uppgifter från facket går en paketerare i genomsnitt 12 000 till 14 000 steg per dag.

Mot denna bakgrund fann kammarrätten att ett arbete som handpaketerare på heltid inte framstod som lämpligt för klaganden med hänsyn tagen till hans besvär.

Då Försäkringskassan inte angav några andra exempel som skulle kunna vara lämpliga för medlemmen ansåg kammarrätten att förmågan att skaffa en inkomst genom arbete inte översteg medlemmens faktiska inkomst på halvtid. Medlemmen bedömdes ha rätt till en högre livränta.

Dom från Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1023-22. Ombud i målet var förbundsjurist Tom Aspengren, 08-6766348.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt