Kammarrätten i Sundsvall beviljar sjukersättning då anledning saknas att bedöma frågan på annat sätt än tidigare

En kvinna insjuknade i den neurologiska sjukdomen MS 1999 och har enbart haft halv arbetsförmåga därefter. Hon hade uppburit halv tidsbegränsad sjukersättning till och med augusti 2008. Vid ansökan om fortsatt ersättning för perioden september 2008 till februari 2010 fick hon avslag.

I målet framkommer att kvinnan ansökt om stadigvarande halv sjukersättning från mars 2010 vilket Försäkringskassan beviljat eftersom hennes tillstånd och arbetsförmåga försämrats under hösten 2009.

Det handlade således om ett mellanliggande period på 1,5 år mellan september 2008 och februari 2010 då hon inte ansågs vara berättigad till halv sjukersättning. Varken försäkringskassan eller förvaltningsrätten ansåg det vara tillräckligt styrkt att arbetsförmågan var fortsatt nedsatt med minst en fjärdedel i minst ett år i förhållande till ett mera flexibelt lättare arbete på arbetsmarknaden. Ingen medicinskt sakkunnig hade hörts av försäkringskassan eller förvaltningsdomstolen gällande arbetsförmågan.

Kvinnan hade själv hänvisat till en tidigare gjord arbetsförmågeutredning där man bedömt att hon inte skulle ha möjlighet att fortsatta sitt ordinarie arbete på heltid utan en arbetslivsinriktad rehabilitering. Medicinsk bedömning fanns från flera behandlande läkare att arbetsförmågan inte förbättrats efter augusti 2008.

Kammarrätten ansåg att utredningen inte gav stöd för annat än att arbetsförmågan varit oförändrad under perioden. Därför fanns det ingen anledning att bedöma frågan om fortsatt sjukersättning från september 2008 på annat sätt än vad man gjort tidigare.

Ombud i målet har varit Camilla Morath, LO-TCO Rättsskydd, tel nr 08-676 63 18, camilla.morath@fackjuridik.com. Kvinnan hade beviljats rättshjälp av SEKO.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt