Kammarrätt godtog Arbetsförmedlingens bedömning

I en dom från Kammarrätten i Sundsvall har en medlem i Elektrikerförbundet fått sin sjukpenning beviljad. Under sin sjukskrivning hade mannens distriktsläkare intygat besvär i båda knäna, ländryggen, nacke/skuldror, psoriasis samt hjärtbesvär. Läkaren hade tydligt beskrivit de olika sjukdomssymtomen och hur de påverkade mannens arbetsförmåga, men Försäkringskassans läkare ansåg ändå att han borde kunna arbeta heltid i ett vanligt arbete.

Försäkringskassans beslut om sjukförmån är tyvärr i många fall skralt underbyggda. Det finns normalt en behandlande läkare som intygar att personen är sjuk och en försäkringsläkare som hävdar motsatsen. I ett sådant läge kan man inte räkna med att få någon sjukpenning. Men ofta finns även annan information, t ex en rehabiliteringsutredning från arbetsgivaren eller en funktionsutredning från Arbetsförmedlingen, där information om personens funktionsförmåga kan hämtas. Men kassan hävdar då gärna att det bara är strikt medicinska underlag som kan grunda rätt till sjukpenning. Så har även hänt i detta fall, där Arbetsförmedlingen har kommit fram till att medlemmens arbetsförmåga är nedsatt, men kassan har argumenterat att det är en arbetsmarknadsmässig och inte en medicinsk bedömning och därför inte kan ligga till grund för sjukpenning. Kassan har anfört att en multidisciplinär försäkringsmedicinsk utredning skulle ha varit ett bättre underlag för bedömning av rätten till sjukpenning. Detta är troligen riktigt, men kassan har inte företagit någon sådan utredning. Kammarrätten slår fast att Arbetsförmedlingens bedömning visar att medlemmens arbetsförmåga är nedsatt och ger honom därför rätt till sjukpenning.

Det är inte den enskilde medborgaren som själv bär ansvaret för att en tillräcklig utredning görs, när rätten till de förmåner man har enligt lag ska prövas. Både förvaltningslagen och lagen om allmän försäkring lägger tvärtom ansvaret på myndigheten för att tillräcklig utredning görs inför beslutet. Här har kassan försökt hävda att bristen på medicinsk utredning ska ligga den försäkrade till last, samt att annan information i ärendet är betydelselös. Dessbättre underkänner domstolen helt kassans resonemang. Domen kan även få betydelse i andra liknande fall.

Svenska Elektrikerförbundet har beviljat sin medlem rättshjälp i ärendet, vilket innebär att förbundet står för alla kostnader för processen. Juridiskt ombud i domstolen var förbundsjurist Mattias af Malmborg, LO-TCO Rättsskydd AB.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt