Kammarrätt beviljade sjukersättning

LO-TCO Rättsskydd har som ombud för en kvinnlig medlem i Naturvetarna vunnit ett mål om sjukersättning i Kammarrätten i Sundsvall.

Kvinnan lider av en sjukdom som innebär en rad olika svårigheter, bl a ett kroniskt smärttillstånd med allvarliga funktionella besvär; hon har stora problem med att sitta, stå och gå. En följd av smärttillståndet är även kognitiva besvär.

Kvinnan uppbar sjukpenning och ansökte om sjukersättning från och med juni 2015 hos Försäkringskassan. Värt att notera är att kvinnan sedan hösten 2017 inte ens blir beviljad sjukpenning då Försäkringskassan anser att hon kan arbeta heltid i ett normalt förekommande arbete.

Fram till våren 2014 hade kvinnans arbetsgivare, en IT-avdelning, gjort stora anpassningar för kvinnan. Men trots mycket anpassade arbetsförhållanden vad gäller arbetsuppgifter, arbetsplats och arbetstid lyckades inte kvinnan uppnå en arbetsförmåga om 25 % i sitt ordinarie arbete. Arbetsförmedlingen gjorde bedömningen att det inte skulle gå att hitta ett mer anpassat arbete än detta.

Såväl behandlande läkare som Arbetsförmedlingen gjorde alltså bedömningen att kvinnans arbetsförmåga var nedsatt.

Försäkringskassan avslog hennes ansökan och ansåg att hennes arbetsförmåga inte var stadigvarande nedsatt för all framtid i förhållande till alla förvärvsarbeten på hela arbetsmarknaden där även särskilt anpassade och skyddade arbeten ingår. Förvaltningsrätten delade Försäkringskassans bedömning. Trots att medicinsk rehabilitering ansågs uttömd ansåg man att det inte var uteslutet att ytterligare arbetsrehabiliterande insatser skulle kunna öka kvinnans arbetsförmåga och något annat arbete än hennes ordinarie hade inte prövats.

Kammarrätten anser dock att kvinnan har rätt till sjukersättning. Samtidigt som Försäkringskassan alltså anser att hon inte ens har rätt till sjukpenning – där kraven är mildare. En situation som enligt vår erfarenhet blivit allt vanligare.

Kammarrätten anger att det av den medicinska utredningen och Arbetsförmedlingens bedömning kan utläsas att kvinnans arbetsförmåga varit stadigvarande nedsatt redan från juni 2015. Vidare påtalar kammarrätten att ytterligare rehabiliteringsinsatser, medicinska eller arbetslivsinriktade, inte kan antas leda till att hon återfår någon arbetsförmåga.

Kvinnan hade beviljats rättshjälp av sitt fackförbund, Naturvetarna, och företräddes av förbundsjurist Anne Rajmic, LO-TCO Rättsskydd, 08-676 63 21.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt