Justitieutskottet säger nej till förslaget om tre veckors överklagningstid i mål om socialförsäkring och a-kassa

Ett enigt justitieutskott föreslår att riksdagen säger nej till regeringens förslag (prop. 2012/13:45) att korta ned tiden för överklagande av domstolsbeslut från två månader till tre veckor. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande att regeringen bör återkomma med en konsekvensbeskrivning av hur enskilda påverkas av kortare överklagandetid i mål om socialförsäkring och a-kassa.

För oss hos LO-TCO Rättsskydd som dagligen arbetar med dessa frågor är justitieutskottets besked mycket välkommet. Det innebär att vi har fått gehör för de synpunkter som vi framförde i ett spontant remissvar 2010 på en departementsskrivelse (Ds 2010:17). Där motsatte vi oss förslaget att korta överklagandetiderna. Vi framhöll bl.a. att myndigheternas beslutsunderlag och motiveringar till beslut ofta har stora brister. Ofta är det först genom ett avgörande i förvaltningsdomstol som det blir tydligt för en enskild person vad det är som hen borde ha visat, t.ex. att det medicinska underlaget borde ha kompletterats. I den nyligen utgivna rapporten ”När sjukpenning nekas” (2013:1) från Inspektionen för socialförsäkring  konstateras ”…att den skriftliga informationen som de försäkrade får i samband med avslagsbeslut och indragningsbeslut gällande rätten till sjukpenning inte i tillräcklig omfattning ger dem möjlighet att ta tillvara sin rätt.” 

Vi angav också i remissvaret att den enskilde måste ha tid att hinna söka juridiskt biträde och att målens komplexitet och tvåpartsprocessens införande inneburit att fler behöver ett ombud. Risken kan bli att enskilda missar överklagandefristen eller överklagar ”i onödan”.

Mer upplysningar kan ges av förbundsjurist och enhetschef Claes Jansson, tel. 08-676 63 16, claes.jansson@fackjuridik.com

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt