JO kritiserar Försäkringskassan för tillvägagångssättet med försäkringsmedicinska muntliga gruppkonsultationer

LO-TCO Rättsskydd har tillsammans med IF Metall nått framgång i ett ärende hos justitieombudsmannen (JO).

Frågan som JO tagit ställning till gäller det sätt som Försäkringskassan använder muntlig konsultation med försäkringsmedicinska rådgivare, FMR, i beslut om framförallt sjukpenning men även sjukersättning. Problemet med ett sådant tillvägagångssätt är att den försäkrade inte får möjlighet att få reda på vad som sägs vid de muntliga konsultationerna eller bemöta vad som där framkommer.

En försäkringshandläggare på IF Metall hade anmält frågan till JO och LO-TCO Rättsskydd bistod under handläggningen hos JO. Vi redovisade ett antal exempel från ärenden där Försäkringskassan hänvisat till uppgifter som kommit fram vid muntlig konsultation men där den enskilde inte fått del av eller kunnat bemöta uppgifterna. Också i domstol har Försäkringskassan åberopat sådana uppgifter.

JO:s beslut

JO:s beslut är tydligt. JO menar att syftet att öka handläggarnas generella kunskap i försäkringsmedicinska frågor är lovvärt. Däremot är den andra delen – konsultation utifrån specifika frågor i ett enskilt fall – tveksamt. Bestämmelser i förvaltningslagen åsidosätts och gruppkonsultationer lämpar sig över huvud taget inte för konsultationer i enskilda ärenden. JO:s uppfattning är därför att Försäkringskassan alltid bör använda sig av ett skriftligt förfarande när FMR konsulteras för råd och stöd i ett enskilt ärende. Bättre kunde det knappast formulerats.

Fackförbundet IF Metall initierade ärendet hos JO. Ärendet sköttes hos LO-TCO Rättsskydd av förbundsjuristen Magnus Eriksson, tel. 08-676 63 47

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt