Jämställd försäkring? Dom i Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar

LO-TCO Rättsskydd har företrätt medlem i fackförbundet IF Metall rörande rätt till ersättning från Afa Försäkring i Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar.

Frågan i målet var om rätt till ideell ersättning motsvarande sterilitet förelåg. Målet rörde en medlem som inte vågar bli gravid på grund av de medicinska risker som föreligger efter det att hon behövt få en mekanisk hjärtklaff inopererad på grund av en arbetsskada. Medlemmen måste medicinera livsvarigt med en viss medicin med anledning av den mekaniska hjärtklaffen för att förhindra blodproppar. Risk för dödsfall för den gravida och allvarliga missbildningar på fostret gör att man inte kan medicinera med den aktuella medicinen vid graviditet. Något annat läkemedel som vetenskapligt bevisat anses vara lika säkert som aktuella medicinen finns ej. Afa Försäkring har lämnat ersättning enbart för att medlem behövt mekanisk hjärtklaff med 5 % medicinsk invaliditet. Sterilitet motsvarar en medicinsk invaliditet om 30 %. Kvinnan vågar inte bli gravid med de risker för att avlida som föreligger.

Avslag i skiljenämnden då Afa Försäkrings försäkringsmedicinska rådgivare bedömt att kvinnor med syntetiska hjärtklaffar inte helt avråds från att bli gravida vid en mycket stark graviditetsönskan. De läkare som medlemmen åberopat i målet ansåg att medicinsk invaliditet motsvarande sterilitet förelåg (30 % medicinsk invaliditet).

Ett annat läkemedel än den aktuella medicinen kan enligt Afa Försäkrings försäkringsmedicinska rådgivare sättas in under förutsättning att den gravida noga övervakas under graviditeten på specialistkliniker/universitetssjukhus. Trots alla åtgärder föreligger det en överrisk att avlida för personer med mekanisk hjärtklaff som blir gravida. Även enligt av Afa Försäkring hörd specialistläkare bör graviditet för kvinnor med mekanisk hjärtklaff i största mån undvikas. Tilläggas kan att män enligt fast praxis erhåller ersättning motsvarande som om de har impotens trots att impotensen helt kan botas med medicinering. För män innebär det alltså ingen större olägenhet (dock kostnad för medicinen, som inte omfattas av högkostnadsskyddet), men kvinnor anses inte sterila i ersättningshänseende när effekten är ofrivillig barnlöshet, om kvinnan inte vågar bli gravid då risk att avlida föreligger.

Ombud i målet var förbundsjurist Ulf Lejonklou (tfn. 08-676 63 57).

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt