Ishockeyspelare vann i hovrätten

LO-TCO Rättsskydd AB har företrätt en ishockeyspelare som nekats full försäkringsersättning av SEB Pension och Försäkring AB efter det att han insjuknat i en stroke. Hockeyspelaren hade i samband med att han slöt avtal med en ny hockeyklubb fyllt i en hälsodeklaration i maj 2010. I december 2010 insjuknade han i en stroke. Försäkringarna det handlar om är en sjukförsäkring och en fondförsäkring med premiebefrielse. När han insjuknade i en stroke i december 2010 så framkom det av det medicinska underlaget att han hade haft en tidigare skallskada sommaren 2003. Detta föranledde försäkringsbolaget att sätta ned försäkringsbeloppen till 60 % av vad som annars skulle ha betalats. De frågor som försäkringsbolaget menade att han besvarat fel i hälsodeklarationen var om han tidigare haft någon hjärnblödning, eller om han behandlats eller undersökts för annan sjukdom/besvär/symtom än de som angivits ovan i hälsodeklarationen.

Allmänna reklamationsnämnden prövade hockeyspelarens ärende och fann att försäkringsbolaget gjort rätt som minskat försäkringsersättningarna på så sätt som skett. Medlemmen beviljades sedan rättshjälp av sitt fackförbund Sico som har ett samarbetsavtal med Unionen. En oenig tingsrätt gick på hockeyspelarens linje och fann att det inte kunde anses utrett att han i samband med vård sommaren 2003 informerats om att skallskadan var eller kan betraktas som en hjärnblödning. Inte heller att han haft kännedom om detta vid undertecknadet av hälsodeklarationen i maj 2010. Tingsrätten fann att försäkringsbolaget inte kunnat styrka att hockeyspelaren vid ifyllandet av hälsodeklarationen uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnat oriktiga uppgifter. När det gällde den andra frågan (Har du behandlats eller undersökts för annan sjukdom/besvär/symtom…) så fann tingsrätten att hockeyspelaren måste anses ha uppfyllt sin upplysningsplikt. Tingsrätten fann därefter att försäkringsbolaget inte heller i detta avseende kunnat styrka att hockeyspelaren uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte är ringa, lämnat oriktiga uppgifter i hälsodeklarationen.

Försäkringsbolaget överklagade domen till Svea hovrätt. En enig hovrätt har nu fastställt tingsrättens dom. I hovrätten yrkade försäkringsbolaget i första hand att hovrätten skulle undanröja tingsrättens dom och återförvisa målet för ny handläggning i tingsrätten. Som skäl för detta angav försäkringsbolaget att tingsrätten felaktigt placerat bevisbördan på försäkringsbolaget med hänvisning till att hockeyspelaren förvägrat försäkringsbolaget att ta del av fullständiga journaler rörande vården sommaren 2003. Hovrätten fastställde i denna del hockeyspelarens uppfattning att tingsrätten placerat bevisbördan korrekt. Hovrätten fann även att det inte finns skäl att tro att  de icke åberopade journalhandlingarna innehåller uppgifter av betydelse i målet.  När det gällde frågan om hockeyspelaren haft en tidigare hjärnblödning konstaterar hovrätten att det närmast föreligger en övervikt för hockeyspelarens uppfattning att han varken i samband med vården sommaren  2003 eller i samband med ifyllandet av hälsodeklarationen fått veta att skadan kunde betraktas som en hjärnblödning. Hovrätten finner att även med ett måttligt ställt beviskrav, så har inte försäkringsbolaget uppfyllt bevisbördan för sitt påstående. När det gäller den andra frågan (Har du behandlats eller undersökts för annan sjukdom/besvär/symtom…) är hovrättens bedömning att frågan är utformad på ett sådant sätt att hockeyspelaren varken uppsåtligen eller av oaktsamhet kan anses ha brustit i sin upplysningsskyldighet när han svarat nej på frågan. Enligt tingsrätten och hovrätten ska man utgå ifrån hur frågorna i hälsodeklarationen tolkas av en vanlig försäkringstagare enligt allmänt språkbruk.

Medlemmen har nu rätt till ytterligare 2,7 miljoner kronor i försäkringsersättning som ska värdesäkras enligt gällande pensionsplan. Detta innebär att tvistevärdet sannolikt är betydligt högre än det utdömda beloppet. Ombud för medlemmen var förbundsjurist Ulf Lejonklou, tel. 08-676 63 57.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt