Inget krav på operation för att få sjukersättning

Försäkringskassan avslog ansökan om sjukersättning för en 61-årig man, som led av bl.a. invalidiserande övervikt, knäledsartros och ryggbesvär och som hade varit borta från arbetsmarknaden på grund av sjukdom under mer än sex års tid. Mannen hade nyligen tackat nej till en operation för viktminskning, en så kallad gastric bypass, på grund av riskerna med ingreppet och att han hade negativa erfarenheter från en tidigare operation. Dessutom hade hans läkare bedömt att även om vissa av sjukdomarna hade sitt ursprung i hans övervikt, var det osannolikt att arbetsförmågan nu skulle förbättras av en operation. Kassan menade att alla möjligheter till rehabilitering inte var uttömda, eftersom man bedömde att mannen kunde återfå en hel arbetsförmåga om han genomgick ingreppet.

Förvaltningsrätten avslog mannens överklagande, eftersom han tidigare hade gått ner i vikt på annat sätt än genom operation. Man ansåg också att utredningen visade att en viktminskning skulle förbättra hans arbetsförmåga.

Kammarrätten i Göteborg menar nu att utredningen visar att mannen gjort flera olika försök till viktnedgång utan bestående resultat. Man konstaterar också att både läkare och kostrådgivare har bedömt att sannolikheten för att mannen skulle återfå en arbetsförmåga utan ett operativt ingrepp är i det närmaste obefintlig. Kammarrätten hänvisar till praxis från Högsta förvaltningsdomstolen och konstaterar att man kan ha rätt till sjukersättning även utan att medverka i en föreslagen medicinsk åtgärd. Som huvudregel bör den försäkrades beslut i en sådan fråga godtas och mannen får därför anses ha giltig anledning att vägra en operation. Vidare bedömer kammarrätten att det framstår som osannolikt att ytterligare arbetslivsinriktad eller medicinsk rehabilitering skulle leda till ökad arbetsförmåga. Mannens överklagande bifalls därför och han förklaras ha rätt till hel sjukersättning från juni 2011.

Försäkringskassan har alltså rätt att i vissa fall tvinga en försäkrad att genomgå olika medicinska åtgärder för att en sjukförmån ska beviljas. Rättsfallet bidrar till att klargöra när detta inte är tillåtet.

Ombud för medlemmen var förbundsjurist Mattias af Malmborg, LO-TCO Rättsskydd AB, tel: 08-676 63 20. Tack vare sitt medlemskap i fackförbundet SEKO fick medlemmen rättshjälp och förbundet stod för processkostnaderna.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt