IF Metall kräver Preem AB på mångmiljonbelopp

Preem AB producerar bland annat bensin, diesel och eldningsoljor. Verksamheten bedrivs i första hand i Stockholm, Göteborg och Lysekil. Bolaget har cirka 1 300 anställda, varav 500 arbetare.

IF Metall har nu väckt talan i två ärenden vid Arbetsdomstolen (mål nr A 263/09, rotel 3 och mål nr A 264/09, rotel 4).

Bakgrunden till mål nr A 263/09 är följande.

Under 2007 överenskom förbundets klubbar på driftsenheterna i Göteborg och Lysekil om att partsgemensamt arbeta fram en lönemodell som skulle garantera en löneökning om minst 2,5 procent. Eftersom arbetet med att ta fram den nya lönemodellen drog ut på tiden överenskom parterna att bolaget vid två tillfällen skulle utbetala ett belopp motsvarande den garanterade löneökningen.

Enligt gällande kollektivavtal på driftsenheterna så ska semesterlön utbetalas på intjänad lön, vilket inte bolaget har gjort.

Bakgrunden till mål nr A 264/09 är följande

Bolaget var tidigare medlem i Kooperationens Förhandlingsorganisation (KFO) och bundet av kollektivavtal med KFO fram till och med den 31 maj 2008. Enligt detta kollektivavtal så ska semesterlön utbetalas på intjänad övertidsersättning.

Under våren förde förbundet på grund av bolaget bytt arbetsgivarorganisation till Industri- och Kemigruppen inrangeringsförhandlingar. Parterna överenskom att kollektivavtalet mellan förbundet och Industri- och Kemigruppen skulle gälla från och med den 1 juni 2008. Enligt detta kollektivavtal så ska semesterlön utbetalas på intjänad övertidsersättning.

Bolaget gör i tvisten gällande att parterna i inrangeringsförhandlingarna överenskommit att avvika från senast nämnda kollektivavtal på så sätt att semesterlön inte ska utbetalas på intjänad övertidsersättning. Enligt förbundets uppfattning har ingen överenskommelse av detta slag träffats.

Målen i Arbetsdomstolen

Mot bakgrund av att bolaget enligt förbundets uppfattning inte utbetalat semesterlön uppgående till 601 000 kr i mål nr A 263/09 och till 1 269 000 kr i mål nr A 264/09 yrkar förbundet att semesterlönen ska utbetalas samt att samtliga berörda arbetare ska erhålla 20 000 kr i allmänt skadestånd och att förbundet ska erhålla 200 000 kr i allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott.

Målen handläggs av förbundsjurist Henric Ask

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt